Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 05.06.2019

10.06.2019 08:06

Zápisnica z Výborovej schôdze PS Svätý Kríž,

Dňa: 05.06.2019 o 19.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Pavel Rumanský a Ivan Hollý.

Ospravedlnení: nikto

Neospravedlnení: nikto

Revízna komisia- nikto

Ospravedlnení:nikto

Neprítomní a neospravedlnení:nikto

Hostia-  nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 05.06.2019 o 19.00 v urbárskej miestnosti PS Svätý Kríž:

 

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu

 

  1. Voľba predsedu, podpredsedu, štatutárov, pokladníka, lesného gazdu 
  2. Rôzne
  3. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

 

2. Voľba predsedu, podpredsedu, štatutárov, pokladníka, lesného gazdu - Mgr. Pavol Tomčík informoval, že na dvoch čiastkových Valných zhromaždeniach presiahlo percento prítomných známych vlastníkov 50% a tak naplnilo literu zákona č. 97/2013 Z.z., následnej novelizácie zákonom č. 110/2018, Z.z. na právoplatnosť zvolených členov. Je však potrebné, aby si členovia zvolili predsedu, podpredsedu, pokladníka- spoludisponentov na účte a lesného gazdu. Návrhy na kandidátov na jednotlivé posty padali z pléna nasledovne:

 

Predseda, štatutár PS: Ivan Hollý

 

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   4           ZDRŽAL SA: 1            PROTI:  0

 

Podpredseda, štatutár PS: Mgr. Pavol Tomčík

 

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   4           ZDRŽAL SA:  1            PROTI:  0

 

Pokladníčka PS: Ing. Mária Skubíková

 

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   4           ZDRŽAL SA:  1            PROTI:  0

 

Disponent s bežným účtom PS: Ing. Štefan Repa

 

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   4           ZDRŽAL SA:  1            PROTI:  0

 

Lesný gazda PS: Pavel Rumanský

 

PRÍTOMNÍ:   5             ZA:   4           ZDRŽAL SA:  1            PROTI:  0

3. Rôzne: Ivan Hollý poďakoval za dôveru a prioritu v začiatkoch svojho pôsobenia si stanovil dotiahnutie elektriny k novovytvoreným pozemkom na chaty a vybudovanie cesty hore chrasťou.

Mgr. Pavol Tomčík odmietol už ďalšie vedenie schôdzí a požiadal predsedu spoločenstva, aby si túto funkciu zobral on, spolu so zvolávaním schôdzí. Ivan Hollý s tým súhlasil a požiadal ho, aby poštu naďalej preberal a evidoval on. Ing. Skubíková ešte Tomčíka požiadala, aby zápisnice zo schôdzí písal on, s čím súhlasil.

4. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie zvolá v mesiaci jún, najneskoršie v júli mailovou pozvánkou.

Predseda PS Svätý Kríž: Ivan Hollý                                      v.r.:.....................................

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 05.06.2019 o 19,30         v.r.:.....................................

 

Kontakty na členov výboru PS Svätý Kríž:

Ing. Štefan Repa - mail.:                       stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Mgr. Pavol Tomčík - mail.:          tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Ing. Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

Ivan Hollý- mail.:                            ivanholly@centrum.sk  tel.: 0904 891 537

Pavel Rumanský- mail.:                  rena23@hotmail.co.uk  tel.: 0905 545 338

 

Kontakty na členov DR PS Svätý Kríž:

Ing. Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň- mail.: ….................................................. tel.: 0948 005 187

Lukáš Skubík- mail.: …..............................................tel.: 0918 348 405

 

Kontakty na OLH, Firmy spolupracujúce s PS Sv. Kríž:

Ing. Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode