Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 05.09.2016 o 17.00 v Chatovej oblasti Stránska chrasť.

06.09.2016 19:58

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, 

Dňa: 05.09.2016 o 17.00 v Chatovej oblasti Stránska chrasť.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján, Droppa Zdeno.

Ospravedlnený: Košo Rastislav 

Neospravedlnený: Španko Jaroslav.

Revízna komisia-  nikto

Neprítomní a neospravedlnení: Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Ospravedlnený: Kubáň Peter.

Hostia pp. Vitáliš st. + ml., Antoška, Antošková, Repa I., Repa D.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

Dohodnutie hraníc pozemkov v teréne pre chatárov Repa I., Repa D., Antoška P., Vitáliš J. / Repa /

Záver

 

Program:

1. Dohodnutie hraníc pozemkov v teréne pre chatárov Repa I., Repa D., Antoška P., Vitáliš J. / Repa /- stretnutie otvoril predseda spoločenstva Ing. Štefan Repa. Oboznámil prítomných s problémom, ktorý vznikol pri výstavbe chaty Repu Igora a následnou nespokojnosťou susedov (p. Vitáliš), ktorý nesúhlasia s osadením chaty stavebníka a s vytýčením hraníc pozemkov stavebníkom. Ďalej požiadal o vyriešeniu prístupovej cesty k pozemku p. Vitáliša a p. Antošku a vytýčenie a dohodu na hraniciach pozemkov medzi stavebníkom Repom Igorom a Repom Dušanom, taktiež o vytýčenie prístupovej cesty k pozemkom menovaných.

1. Antoška Pavel a Vitáliš Ján po dohode s výborom a aj súhlasom prítomných členov výboru boli oboznámení s osadením prístupovej cesty v teréne. Prístupová cesta povedie k ich pozemkom severovýchodnou hranicou pozemku Dušana Repu. Bude široká max. 3bm a majitelia pozemkov- pp. Vitáliš a Antoška si ju vybudujú na vlastné náklady.

2. Terajšia prístupová cesta popred chatu p. Antošku bude zrušená a p. Antoška si zoberie do nájmu pozemok až po terajšiu cestu.

3. pp. Antoška a Vitáliš boli výborom vyzvaní, aby si na vlastné náklady dali svoje pozemky geometricky zamerať, vyrovnať hranice a na základe týchto geometrických plánov im budú vypočítané aj výšky nájmov.

4. Repa Dušan prehlásil, že on si zoberie do nájmu západnú časť pozemku až po cestu a bude sa o tento pozemok aj riadne starať. Dá si pozemok geometricky zamerať.

5. Repa Dušan sa dohodol s Igorom Repom na hranici svojich pozemkov a na prístupovej ceste k ich pozemkom, ktorá bude patriť Igorovi Repovi a on mu po nej povolí prechod k jeho pozemku. Repa Igor si dá cestu riadne zamerať a bude platiť za ňu nájom. Dá si ju na vlastné náklady aj vysypať.

6. Repa Igor nechce do prenájmu pozemok medzi cestou a jeho terajším pozemkom a nebude sa oň ani starať. Nech si tam urbár robí čo chce- nasadí stromky, alebo naťahá drevo...

7. Repa Igor a Vitáliš Ján sa nedohodli na presnej hranici medzi ich pozemkami a tak je potrebná prítomnosť geodeta. Repa Igor prisľúbil, že vybaví p. Gluta, oznámi členom výboru dátum a taktiež aj p. Vitálišovi. Priamo v teréne sa dohodnú definitívne hranice medzi ich pozemkami, zameria sa to geometricky a vyrovnajú si hranice, aby neboli v pozemkoch odskoky. Tento úkon zaplatí Igor Repa v rámci zamerania jeho pozemku, s novým osadením chaty, pre jej posunutie na západ, podľa jeho slov cca o 2bm. Hranicu zamerajú až po potok. Taktiež je nutné priamo v teréne zamerať aj južnú hranicu pozemku Igora Repu, pre nezhody so susedom Staroňom Peterom. Repa Igor tvrdí, že hranica ide cez jeho kôlňu na drevo a treba to teda presne zamerať.

8. Výbor vyzval p. Antošku, aby si v tento deň taktiež dal zamerať svoj pozemok geometricky a na základe toho mu bude vypočítaný nájom.

9. Výbor vyzval p. Vitáliša, aby si v tento deň taktiež dal zamerať svoj pozemok geometricky až po potok a na základe toho mu bude vypočítaný nájom. Požiadal ho o dohodu so susedmi pri vyrovnaní hraníc pozemkov o odskoky.

10. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude oznámené podľa potreby.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 5.9..2016 o 19,30

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.:  HYPERLINK "mailto:stefan.repa@svp.sk" \n _blankstefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.:  HYPERLINK "mailto:spankojaro1@gmail.com" \n _blankspankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.:  HYPERLINK "mailto:kosor@zoznam.sk" \n _blankkosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.:  HYPERLINK "mailto:tomcikpavol@gmail.com" \n _blanktomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.:  HYPERLINK "mailto:zdeno.droppa@spp.sk" \n _blankzdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.:  HYPERLINK "mailto:skubikova.maria@gmail.com" \n _blankskubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.:  HYPERLINK "mailto:hrbcova@stonline.sk" \n _blankhrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.:  HYPERLINK "mailto:jkasanicky@gmail.com" \n _blankjkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.:  HYPERLINK "mailto:anka.ruckova@gmail.com" \n _blankanka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.:  HYPERLINK "mailto:simkoparkwood@gmail.com" \n _blanksimkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.:  HYPERLINK "mailto:tatraforest@mail.t-com.sk" \n _blanktatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode