Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 06.02.2017 o 18.00

06.02.2017 21:35

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 06.02.2017 o 18.00 v miestnosti urbáru.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján, Droppa Zdeno.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: Španko Jaroslav, Košo Rastislav

Revízna komisia- nikto

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Ospravedlnení: Ing. Kasanický Jozef, Kubáň Peter

Hostia- nikto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 06.02.2017 o 18.00 hod. :

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

3. Finančná situácia, ukončenie roka podklady pre účtovníčku./ Repa, Skubíková /

4. Nájomné zmluvy, platby za nájom za rok 2016 / Repa /

5. Lesohospodárska činnosť /Košo /.

6. Rôzne

7. Uznesenie

8. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril , oboznámil s programom a dal hlasovať.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze.

p.č. dátum od koho obsah  
1. 05.01.2017 VUB Výpis z účtu 1-12.2016  
2. 09.01.2017 Kováč Marek Cenová ponuka na ťažobné práce  
3. 18.01.2017 National Pen Cenová ponuka na perá z logom  
4. 18.01.2017 Húleková Ľudmila Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu  
5. 18.01.2017 Lipt.Tatr.združ.vl. lesov Fa za čl. príspevok za r.2017 (3,98€) starý urbár
6. 30.01.2017 Ing. Gašinec Fa za OLH 1-12. 2016 14,40 €

  

3. Finančná situácia, ukončenie roka podklady pre účtovníčku./ Repa, Skubíková /- Predseda spoločenstva oboznámil s finančnou situáciou na účte VUB k 31.12.2016- Hotovosť: 45.833,08€. Príjem za december bol 4.938,12€ od Tatraforestu za kalamitné drevo, Agro-Racio- nájom 1.660€.

Výdaj za december- Košo(ochrana, zalesňovanie)- 420,15€, Dikasz(ochrana)- 420€, Park wood- 1.170,05€, Kajo: 231,68€, MNT Liptov: 284€

Ing. Skubíková- hovorila, že má v pokladni 89,40€

4. Nájomné zmluvy, platby za nájom za rok 2016 / Repa /-

Noví záujemcovia, ktorí zaplatili sú:

3. Droppa Peter

5. Ing. Králik Marián

6. MUDr. Hrbčová Elena

7. Španko Vladimír

8. Ing. Fronko Tibor

10. Kubáň Peter

11. Hollý Ivan

12. PharmDr. Kabzanová Katarína

15. Smilnická Renata

16. Potfaj Miroslav

17. Líška Ján

19. Slačková Eva

22. Droppa Miroslav

Ostatné pozemky budú ponúknuté ďalším záujemcom z členov podielnikov spoločenstva.

5. Lesohospodárska činnosť /Košo /- keďže lesný gazda nebol prítomný, tento bod sa vypustil

6. Rôzne- Mgr. Tomčík navrhol, aby Ing. Skubíková dohodla odpredaj snežnej jamy pre PS Mošnica. Cena z ktorej by sa malo vychádzať, nech je nadobúdacia a tá nech sa vydelí troma, ako bolo dohodnuté pri delimitácii.

Ing. Repa navrhol, aby Výbor schválil zmenu ekonóma, pretože p. Miksová na telefonáty nereaguje. Odporučil p. Rydla z Nábrežia.

 

Prítomní: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

7. Uznesenie-

8. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude v mesiaci február a dátum a čas bude upresnený.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 06.02.2017 o 19,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode