Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 08.08.2016 o 19.00

08.08.2016 23:24

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, 

Dňa: 08.08.2016 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Droppa Zdeno, Španko Jaroslav.

Ospravedlnený:  

Neospravedlnený: 

Revízna komisia-  Kubáň Peter, 

Neprítomní a neospravedlnení: Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Hostia nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

Protipožiarne opatrenia./ Repa /

Nájomné zmluvy / Repa / 

Lesohospodárska činnosť /Košo /.

Rôzne

Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

 

Hlasovanie: Prítomní 7     ZA: 7    ZRŽAL SA:  0      PROTI:  0

 

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

p.č.

dátum

od koho

obsah

 

1.

5.1.2016

MUDr. Marián Palko

Ž o súhlas k vodovodnej prípojke k domu

pri starostovi

2.

7.1.2016

VUB

Výpis z účtu  1-12.2015

 

3.

7.1.2016

Matejková Dana

Ž o možnosť prístupu k svojmu pozemku 

 

4.

13.1.2016

Lipt.Tatr.združ.vl. lesov

Fa za čl. príspevok za r.2016 (3,98€)

starý urbár

5.

15.1.2016

Pôdohospodárska plat. Agentúra

Potvrdenie o registrácii o nenávr. fin. príspevok

 

6.

27.1.2016

Ing. Gašinec

Fa za OLH 3-12. 2015

12 €

7.

5.2.2016

Pôdohospod. Platobná ag.

Výzva na doplnenie dokladov k žiadosti

 

8.

10.2.2016

Cvengroš Cyril

Odpoveď na list vysporiadanie nájmov pri chate

9.00

9.

10.2.2016

Droppová Ľudmila

Žiadosť o zmenu adresy na Gôtovany 107

10.30

10.

23.2.2016

Gundová Ingrid

Oznámenie o predaji podielov

 

11.

2.3.2016

Spoločný OU LM

Ozn. Začatie staveb. a Územn. konania   

MUDr. Palko

12.

4.3.2016

OU Sv. Kríž

Povolenie na výrub drevín(Kríž-Lazisko)

 

13.

7.3.2016

OR Hasičského zboru

Pozvánka na poradu k ochrane lesov

 

14.

8.4.2016

JUDr. Šuvadová

Stanovisko k pozostalosti(Droppa Otto)

 

15.

14.4.2016

PS Agentúra s.r.o.

fa za Verejné obstarávanie

600 €

16.

22.4.2016

Slovenská pošta

Vrátenie pozvánky (Emil Bazela- Štiavnička)

 

17.

22.4.2016

Slovenská pošta

Vrátenie pozvánky (Anna Tomčíková- SVK)

 

18.

22.4.2016

Slovenská pošta

Vrátenie pozvánky (Ján Tomčík- LM, Agátová)

 

19.

22.4.2016

Slovenská pošta

Vrátenie pozvánky (Emília Droppová- LM, Za traťou)

 

20.

22.4.2016

Slovenská pošta

Vrátenie pozvánky (Mária Surmová- Galovany)

 

21.

22.4.2016

Slovenská pošta

Vrátenie pozvánky (Emília Medzihradská- LM)

 

22.

2.5.2016

Húleková Ľudmila

Žiadosť o navýšenie podielov- po Martine Skubíkovej

 

23.

2.5.2016

Slovenská pošta

Vrátenie pozvánky (Ján Devečka- Galovany)

 

24.

28.4.2016

Juráš- Hasičský zbor

Žiadosť o zoznam konateľov a členov výboru

mailom

25.

3.5.2016

Tomčíková Božena 

splnomocnenie pre Slabá janka

 

26.

3.5.2016

L-TZVL

Pozvánka na snem vl. Lesov

6.5.2016

27.

3.5.2016

Parkwood- Šimko

fa za sadenice, sadenie, vyžínanie

3.894,50€

28.

12.5.2016

OU Svätý Kríž

MUDr. Palko- Stavebné povolenie

 

29.

13.5.2016

Repa Igor- SVK

Oznámenie o začatí stavebných prác

chata

30.

16.5.2016

Bočová Jana- Demänová

Oznámenie o odpredaji svojich podielov

1,50 €/m2

31.

17.5.2016

Droppa Ľubomír

Splnomocnenie na Valnú hromadu- Repa Št.

 

32.

19.5.2016

Zaťková Jana- Pribylina

Splnomocnenie na Valnú hromadu

 

33.

23.5.2016

Droppa Peter

Nájomná zmluva chata+ Výpis- poplatok 115€

 

34.

2.6.2016

Agroinštitút Nitra

Pozvánka na školenie o pozemkových spol.

22-24.6.2016

35.

25.6.2016

Dušan Palko

Fa za približovanie dreva 72,52m3

435,12 €

36.

25.6.2016

Dikasz Jozef

Fa za prerezávku- 2,61m3, ťažbu dreva 72,52m3

1 020,64 €

37.

30.6.2016

Tunega Miroslav

doklad o zaplatení nájomného r. 2016

40 €

38.

1.7.2016

Park wood, sro

Sprievodný list lesn. reproduk. materiálu

 

39.

8.7.2016

Park wood, sro

Fa vyžínanie a výrub 12 Ha

1 500 €

40.

11.7.2016

Poradca sro

Predfaktúra na predplatné daňového poradcu

Neuhrádzať

41.

13.7.2016

Ing. Bátory

Snaha o dohodu za geodet. práce

Požiarna cesta

42.

13.7.2016

Mgr. Peter Tomčík

Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

 

43.

25.7.2016

Služby Liptov

Cenová ponuka na pestevnú činnosť

 

44.

28.7.2016

Repa Igor

Žiadosť o suhlas na elektroprípojku

 

45.

1.8.2016

Droppa Jaromír

Oznámenie o odpredaji svojich podielov

0,40 €/m2

 

3.   Protipožiarne opatrenia./ Repa /- Spolu s Mošnicou nám treba zakúpiť náradie na protipožiarne opatrenia- 40ks a umiestniť ich po dohode s Obcou do Požiarnej zbrojnice. Treba to dohodnúť bezodplatne, aby si obec v prípade požiaru mohla náradie taktiež zapožičať.

 

Hlasovanie: Prítomní 7     ZA: 7    ZRŽAL SA:  0      PROTI:  0

                                 

4. Nájomné zmluvy / Repa / - Igor Repa požiadal o vyvolanie stretnutia Výbor PS Sv. Kríž, Repa Igor, Repa Dušan, Antoška a Vitáliš a dohodnúť. 5.9.2016 o 17.00 dohodne predseda stretnutie na mieste pri inkriminovaných chatách a z Výboru tam pôjdu Repa Št. Droppa Zd., Kubáň Ján a Tomčík P., Skubíková Mária.

- Počkáme na Valacha a na Vlaštiaka, pretože tí si kúpili podiel v Urbáre. 

5. Lesohospodárska činnosť /Košo/- začalo sa rúbať na hranici s Kováčovou horou. Je to naťahané pred Chmúrom. Ťahá tam aj Kováč. Upozornil na to, že súkromné pozemky okolo chát- vypilujú stromy bez povolenia, aj keď na vlastných pozemkoch. Treba ešte vypíliť nám okolo chát okolo 10m3 a bude to spolu okolo 30m3.

Treba urobiť druhý výžin cca 8Ha.

6. Rôzne- Repa Štefan- aby sme neplatili z našich peňazí legislatívne poplatky na starostlivosť o les- LHP- skúšame s Gašincom vybaviť peniaze z fondov. Ináč by to stálo 850€.

- treba nám novú účtovníčku, pretože p. Miksová nekomunikuje s vedením.

7. Uznesenie

8. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 5.9.2016 po skončení stretnutia s chatármi, priamo v teréne. Ospravedlňujú sa Košo a Kubáň Peter.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 8.8.2016 o 21,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.:  HYPERLINK "mailto:stefan.repa@svp.sk" \n _blankstefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.:  HYPERLINK "mailto:spankojaro1@gmail.com" \n _blankspankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.:  HYPERLINK "mailto:kosor@zoznam.sk" \n _blankkosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.:  HYPERLINK "mailto:tomcikpavol@gmail.com" \n _blanktomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.:  HYPERLINK "mailto:zdeno.droppa@spp.sk" \n _blankzdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.:  HYPERLINK "mailto:skubikova.maria@gmail.com" \n _blankskubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.:  HYPERLINK "mailto:hrbcova@stonline.sk" \n _blankhrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.:  HYPERLINK "mailto:jkasanicky@gmail.com" \n _blankjkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.:  HYPERLINK "mailto:anka.ruckova@gmail.com" \n _blankanka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.:  HYPERLINK "mailto:simkoparkwood@gmail.com" \n _blanksimkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.:  HYPERLINK "mailto:tatraforest@mail.t-com.sk" \n _blanktatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode