Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 1.6.2015 o 19.00

03.06.2015 08:02

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 1.6.2015 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ján Kubáň, Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav.

Ospravedlnený: Droppa Zdeno(Tomčíkovi, Kubáňovi)

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Peter Kubáň

Neprítomní: Kasanický, Matejka M., Repa J.

Hostia- Valaštiak Jozef

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 1.6.2015 o 19.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otvorenie /Tomčík/

1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, finančná situácia – platenie nájmov. / Repa, /

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /

3. Lesohospodárska činnosť /Košo, /

4. Program rozvoja vidieka / Repa, Tomčík, Španko /

5. Nájomné zmluvy.

6. Rôzne, určenie úloh.

7. Záver

1. Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal hlasovať kto je za program, ktorý bol prečítaný

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Následne odovzdal slovo predsedovi spoločenstva.

2. Štefan Repa – Dal slovo p. Valaštiakovi, ktorý chce nájomnú zmluvu na prístupovú cestu.

- p. Valaštiak- Navrhoval, aby mu bola prenajatá iba tá prístupová cesta a chce to najmenej na 50 rokov. Výbor sa dohodol, že mu tento pozemok prenajme ako prístupovú cestu za 0,15 €/m2- výmera je 289 m2, čo je suma 43,35 €/rok. Výbor jednohlasne odhlasoval dĺžku prenájmu na 30 rokov vzhľadom na informácie zo Stavebného úradu v Liptovskom Mikuláši nakoľko kolaudačné rozhodnutie bude platiť iba po dobu trvajúcu podľa nájomnej zmluvy.

Hlasovali za prenájom: PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

- schôdza ďalej pokračovala a predseda sa venoval PLNENIU ÚLOH Z MINULÉHO OBDOBIA

- informoval o tom, že stále nie je doriešená úloha vyplatenia divident Baďovej, ktorá bola určená Skubíkovej a stále to nie je doriešené. p. Skubíková jej vysvetlí situáciu osobne a Výbor počká na výsledok lustrácie týchto problematických parciel.

T: 15.6.2015 Z: Skubíková

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /

- prišla ponuka na získanie eurofondov, na cesty, obnovu lesa, ochranu lesa. Treba ísť v piatok na stretnutie do B. Bystrice. Nikto z výboru nemá čas. Pôjde tam teda Tomčík a bude informovať o tom, že chceme ísť do všetkých projektov. Výbor ho v tomto smere požiadal konať.

- prišla faktúra zo SSE- odovzdal ju predsedovi

4. Lesohospodárska činnosť /Košo, /- máme premnoženého lykožrúta,

- v utorok príde Gašinec po drevo, treba mu ho ponúknuť za 50-55€. Je tam 17m3. Tomčík kritizoval nízku cenu, keď sa odpočíta suma za ťažbu. Starý výbor predával za 55€ na koreni a my platíme ešte aj za ťažbu.

- Košo apeloval, aby si Agro Racio odstránilo ostnatý drôt po oplôtkach. Treba im napísať list, aby si to odstránili.

5. Nájomné zmluvy- Návrh zmluvy na prechod cez náš pozemok p. Valaštiak bol riešený. Za tých istých podmienok treba prenajať prístupovú cestu aj pre p. Cvengroša. Treba mu napísať list.

6. Rôzne

- Repa- stále nemajú zaplatené nájmy Antoška, Valach a Stankovianska, Tomčík Ján, Feketík Vladimír, Pavlík Jozef a Repa Igor. Ide im písať predseda výzvy.

- Španko- bol za ním Vitáliš, že treba im opraviť prístupovú cestu k chatám po elektrikároch, čo robili prípojky. Výbor mal na to rôzny názor, ale zhodli sa na tom, že si to môžu upraviť aj sami. Všetci ostatní chatári si to upravili sami.

- Košo- treba pohľadať feromóny, ktoré boli v starej kancelárii.

- Skubíková- opýtala sa, či neprišlo na výbor oznámenie Petera Staroňa o ponuke svojho podielu na predaj. Tomčík jej odpovedal, že nie, ale bol na dovolenke, tak je možné, že bude list uložený na pošte. Skubíková preto odovzdala kópiu jeho žiadosti, ktorú Tomčík zaregistroval do Došlej pošty. Jedná sa o ponuku na odkúpenie podielu o celkovej výmere: 909,1754m2 za cenu 1,50€/m2 od podielnika Peter Staroň, ul. Pavla Štraussa 876/13, PSČ 031 01 Liptovský Mikuláš. Výbor túto informáciu zobral na vedomie.

7. Záver- následne predseda schôdzu ukončil.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 1.6.2015 o 21.00

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode