Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 10.04.2017 o 19.00 v miestnosti urbáru.

10.04.2017 22:42

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 10.04.2017 o 19.00 v miestnosti urbáru.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján, Droppa Zdeno, Košo Rastislav.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: Španko Jaroslav

Revízna komisia- nikto 

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Ospravedlnení: Ing. Kasanický Jozef, Kubáň Peter

Hostia-  nikto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 10.04.2017 o 19.00 hod. :

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

3. Valná hromada a jej príprava/ Repa /

4. Nájomná zmluva- Šimko Stanislav- rybník / zámer /

5. Lesohospodárska činnosť, príprava roku 2017 /Košo /.

6. Lesná cesta pokračovanie

7. Rôzne

8. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril , oboznámil s programom a dal hlasovať.

 

Prítomní:  6          ZA:   6          PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

 

1. - 05.01.2017 Výpis z účtu za rok 2016

2. - 09.01.2017 Kováč Marek- cenová ponuka na ťažbu dreva

3. - 18.01.2017 National Pen- cenová ponuka na perá

4. - 18.01.2017 Húleková Ľudmila- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

5. - 18.01.2017 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2017- starý urbár.

6. - 30.01.2017 Ing. Gašinec- fa za OLH r. 2016 (14,40€)

7. - 30.01.2017 Ing. Skubíková- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

8. - 27.02.2017 Repa Igor- potvrdenie o zaplatení za el. prípojku (10€)

9. - 08.03.2017 Repová Zuzana- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

10.-20.03.2017 OR Hasičského zboru- Usmernenie proti požiarom

11.-20.03.2017 Repa Igor- Žiadosť o výrub nebezp. stromov pri chate

12.-21.03.2017 Šimko Stanislav- Žiadosť o prenájom pozemku na rybník

13.-21.03.2017 PZ Chabenec- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

14.-21.03.2017 PZ Siná- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

15.-10.04.2017 Staroň Pavol- Ponuka na odpredaj svojich podielov- 1,5€/m2

 

3. Valná hromada 7.5.2017 a jej príprava/ Repa /- Návrh komisií:

Mandátová- Ing. Skubíková, Kubáň Ján, Košo Rastislav, Španko Jaroslav

Návrhová komisia- Kubáň Peter, Droppa Zdenko

Volebná komisia-

Overovatelia zápisnice- Kubáň Peter,

Zapisovateľ zápisnice- Mgr. Tomčík Pavol

- Výbor poveril Pavla Tomčíka, aby zistil, koľko by stálo zakúpenie Urbárika pre PS Svätý Kríž.

- Na Valnej hromade budú párky a čaj s rumom

 

4. Nájomná zmluva- Šimko Stanislav- rybník / zámer /- chce si splniť svoj sen- chce to oplotiť a starať sa o tú časť pozemku. Je to predsa len cesta ku kostolu, kde chodí veľa turistov- chce tam chovať pstruhy. Dal ten pozemok zamerať, má 1540m2 a dá urobiť aj geometrický plán. Návrh zmluvy si pripraví a dá ho výboru na schválenie. Výhľadovo je to tak, že by to chcel spustiť v r. 2017, pretože má teraz veľa práce so sadením. Je prístupný aj tomu, že by práce započitával namiesto platieb nájomného.

Predseda dal hlasovať o schválení predbežného nájmu na dobu 30 rokov za odplatu 100€/rok o výmere cca 1540m?

 

Prítomní:  6          ZA:   6          PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

5. Lesohospodárska činnosť, príprava roku 2017 /Košo /- Keďže bol prítomný aj Stanislav Šimko, využili sme ho na to, aby potvrdil ceny za tovar a služby aj pre tento rok. Potvrdil, že sa ceny nemenia a zostávajú tie isté. Zalesniť treba 2500ks smreka, z toho 500 bude obaľovaných. Sadí sa na starých holinách.

 

6. Lesná cesta pokračovanie- v mesiaci máj sa bude pokračovať v navážaní štrku na lesnú cestu dole chrasťou. Bude sa navážať len na úsek, ktorý je jasný na vysypanie cesty

 

7. Rôzne- Mgr. Tomčík Pavol tlmočil, že bol na Valnej hromade PS Mošnica a tam mu ponúkli možnosť  aby sme im odpredali snežnú jamu v Mošnici za jednu tretinu nadobúdajúcej hodnoty podľa účtovníctva PS Obce Svätý Kríž, v zmysle delimitačného protokolu.

 

8. Uznesenie-

 

9. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude:

2.5.2017 o 19.00

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 10.04.2017 o 21,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode