Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 11.01.2016 o 18.00

12.01.2016 08:46

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 11.01.2016 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Košo Rastislav, Kubáň Ján,

Ospravedlnení: Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav,

Neospravedlnení: Droppa Zdeno,

Revízna komisia- neprítomný- ospravedlnený- Kubáň Peter,

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J., Ing. Kasanický Jozef

Hostia- Dušan Matejka st.

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 11.01.2016 o 18.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/
2. Informácie o plnení uznesení za rok 2015 /Repa/
3. Informácie o finančnom hospodárení za rok 2015 /Repa/ Pokladňa / Skubíková /
4. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/
5. Lesohospodárska činnosť plán na rok 2016 /Košo/
6. Nájomné zmluvy  / Repa /
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

 

Hlasovanie: Prítomní 3 ZA: 3 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

2. Pretože bol na schôdzi prítomný p. Dušan Matejka st. a chcel predostrieť za svoju dcéru žiadosť o prístupovú cestu k jej pozemku, dostal slovo najskôr on. Jedná sa podľa jeho slov o prístup k jej pozemku pri evanjelickej fare č.p.: 2880/15. Nakoľko zo žiadosti nie je úplne jasné o čo sa jedná a nedá sa určiť, pretože nie je k tomu presný nákres geodetom, Výbor sa uzhodol, nech p. Matejková doloží situačný nákres, z ktorého bude zrejmé o aký prístup sa jedná a kde presne by sa mal na jej pozemok pripájať. Medzitým prišiel ďalší člen výboru Ján Kubáň a po oboznámení sa zúčastnil hlasovania. Ďalej sa výbor uzhodol, že s p. Danou Matejkovou, pokiaľ nie je členkou PS Sv. Kríž sa bude bude postupovať v zmysle rozhodnutia Výboru z minulosti, ako s cudzou osobou.

 

Hlasovanie: Prítomní 4 ZA: 4 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

 

3. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia /Repa/- hovoril, že všetky Uznesenia boli splnené

 

3. Informácie o finančnom hospodárení za rok 2016 /Repa/ Pokladňa / Skubíková /

 

- Stav účtu k 31.12.2015 je : 37.631,48€

- Výdaje: v decembri: Dikasz- 864,36€(pílenie drevnej hmoty)

- Palko- 740,88€- približovanie

- Cervakol- Tatraforest- 421,20€- ochrana proti ohryzu

- Hrnčiar- podružné meranie- 220,80€

- Miksová účovníctvo r. 2015- 100€

- Príjem: December: Nájom za rok 2015 Agro Racio: 1.660€

 

- Hotovosť nebola uvedená, pretože p. Skubíková sa zo schôdze zo zdravotných dôvodov ospravedlnila.

 

 

4. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

 

1.

5.1.2016

MUDr. Marián Palko

Ž o súhlas k vodovodnej prípojke k domu

pri starostovi

2.

7.1.2016

VUB

Výpis z účtu 1-12.2015

 

3.

7.1.2016

Matejková Dana

Ž o možnosť prístupu k svojmu pozemku

 

 

  • K žiadosti p. Palka- Výbor sa jednohlasne uzhodol, že sa mu prípojka povolí, za jednorázovú odplatu 250€. Nájomná zmluva bude na dobu 10 rokov, po uplynutí tejto doby sa môže predĺžiť o ďalších 10 rokov bezodplatne, nebude predĺžená v prípade, že PS Sv. Kríž bude mať s týmto pozemkom iný zámysel. V tom prípade pristúpi s nájomníkom k náhradnému riešeniu.

  • Na žiadosť p. Matejkovej je odpoveď v bode 2 tejto zápisnice.

 

Hlasovanie: Prítomní 4 ZA: 4 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

 

5. Lesohospodárska činnosť a plán na rok 2016 /Košo/- predseda vyzval Koša, aby sa spojil s Gašincom a treba to zosúladiť so žiadosťou na fondy. Na budúcej schôdzi podá správu.

 

6. Nájomné zmluvy  / Repa /- Máme 4 druhy zmlúv:

1. Valaštiak- 289m2, Mencel- 25m2, Cvengroš- 128m2- potrebujú prístup k pozemkom cez naše pozemky. Prístup cez naše pozemky s aim povoluje iba za podmienky, že si prenajmú celú výmeru a to na dobu 30 rokov v cene 0,15€/m2 a na jeden rok. Predseda im pošle list a vyzve ich k podpisu zmlúv.

Hlasovanie: Prítomní 4 ZA: 4 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

 

 

 

2. Tzv. Starí chatári a Noví chatári -spoluvlastníci a nespoluvlastníci v Urbáre: Stankovianska, Vitáliš, Antoška, Repa Št., Matejka Martin, Hollý Ľubomír, Tomčík Pavol, Pavlík Jozef. : Niektorým skončila platnosť zmlúv 31.12.2015. Noví, čo kolaudovali, naopak nemajú zmluvne podchytené pozemky okolo chát. Treba ich obnoviť, alebo vystaviť v zmysle rozhodnutia Výboru z 3.11.2014. Komisia v zložení: Tomčík Pavol, Droppa Zdeno, Repa Štefan, Kubáň Ján, Matejka Milan v sobotu 16.1.2016 o 9,00 sa stretne pred chatou p. Pavlíka a premeria všetky zainteresované pozemky okolo spomínaných chat. Predseda upozorní majiteľov starých chát a vyzve ich na spoluúčasť. Výbor sa rozhodol podpísať tieto zmluvy na dobu 99 rokov s podielnikmi a na dobu 30 rokov so záujemcami, ktorí nie sú spoluvlastníkmi podielov v Urbáre.

Hlasovanie: Prítomní 4 ZA: 4 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

3. Tzv. Noví chatári, ktorí nemajú ešte skolaudované chaty a nezačali stavať a majú podpísané nájomné zmluvy na určitý počet m2 za sumu 0,50€m2 na jeden rok. Tým sa nič meniť nebude.

 

Hlasovanie: Prítomní 4 ZA: 4 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

4. Tzv Noví chatári v novej časti, ktorí ešte nezačali stavať, alebo nemajú ani stavebné povolenia, ale Urbár im pozemky pridelil. S nimi sa podpíšu zmluvy na dobu 10 rokov, na výmeru 80m2 po 0,50€ m2 na jeden rok. Zároveň sa v týchto zmluvách zaviažu, že pred podpisom zmluvy uhradia pomernú časť za zhotovenie geometrického plánu z minulosti, čo činí sumu 115€ na jeden pozemok na účet PS Sv. Kríž. V prípade skoršieho skolaudovania sa zmluvy upravia o nájom o nezastavané pozemky a nádvoria a podpíšu sa s nimi Nové zmluvy už na dobu 99 rokov. Počas tohto vzťahu budú mať ale zakomponovanú klauzulu o záruke na 99 ročný nájom.

 

Hlasovanie: Prítomní 4 ZA: 4 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

 

7. Diskusia

 

8. Uznesenie:

 

1. Odovzdať podklady na účtovníctvo za rok 2015

Z. Repa Št. T: do konca januára 2016

 

2. Vypracovať Nové nájomné zmluvy chatárom a podpísať ich s nimi

Z. Repa Št. T: do konca februára 2016

 

9. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 1.2.2016 o 18,00.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 11.1.2016 o 21,45

 

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode