Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 11.4.2016 o 19.00

12.04.2016 09:55

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 11.4.2016 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Španko Jaroslav, Droppa Zdeno prišiel až počas druhého bodu rokovania.

Ospravedlnený:

Neospravedlnený:

Revízna komisia- Kubáň Peter, Kasanický Jozef.

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Hostia- nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 11.4.2016 o 19.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Hostia a ich vyjadrenia

3. Informácie o plnení uznesení za predošlé obdobie, daňové priznanie a finačný stav. /Repa/

4. Informácie o Zmluvách pod chatami /Repa/

5. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

6. Lesohospodárska činnosť /Košo/

7. Valná hromada

8. Diskusia, Rôzne

9. Uznesenie

10. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

Tomčík navrhol, aby bol program doplnený o bod 2, konkrétne rozhovor s hosťami.

 

Hlasovanie: Prítomní 6 ZA: 6 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

2, Prítomní hostia- p. Vitáliš, p. Cvengroš a p. Cvengrošová, p. Valach. Predseda najskôr vysvetlil situáciu p. Cvengrošovi. Využíva právo prejazdu cez náš pozemok. On by mal platiť nájomné 125m2x0,15€= 18,75€ na rok za celý pozemok. Nesúhlasí s tým a nepotrebuje tento pozemok. Ide tadiaľ elektrika. Žiada zasypať jamu pred svojim pozemkom. Predseda mu vysvetlil, že sa musí dohodnúť a musí platiť za prechod cez náš pozemok. Nakoniec došlo k dohode a súhlasili s platbou 18,75€/rok.

Ďalej bol prejednávaný p. Vitáliš. Platil 68,90€/rok a teraz mu vychádza platiť 159€/rok za pozemok okolo chaty. On sa chce dohodnúť a je ochotný si aj kúpiť podiel v urbáre, aby toľko neplatil. Nechávame mu na odkúpenie podielov v urbáre priestor do 11. júla 2016 a dovtedy ak si to nedá na poriadok, bude platiť sadzbu 159€.

Ďalší bol vybavovaný p. Valach. Platil doteraz 78€/ rok za nádvoria a teraz mu vychádza 180€/rok. Bude sa v jeho prípade postupovať presne ako s p. Vitálišom.

 

3. Informácie o plnení uznesení za predošlé obdobia / Repa /- Repa preposlal zmluvy pod chaty Dozornej rade a Dozorná rada s nimi súhlasí.

- Valaštiak oznámil, že kupuje podiel v Urbáre

- Tomčík zistil cenu za zameranie pozemkov pod cestu od Kšiňana po kostol. Výbor sa uzhodol, že to schvaľuje, ale iba ak bude cena do 1.000€.

 

Hlasovanie: Prítomní 7 ZA: 7 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

4. Novým záujemcom o chaty treba rozposlať listy a vyzvať ich na zaplatenie poplatku za zameranie pozemku z minulosti a vyzvať ich k podpisu zmluvy.

- Vybavovanie Poštového Sitieňa a pričlenenie k urbáru. Tomčík informoval, že stav je taký, že mal prísť na schôdzu Milan Matejka, ale pozvanie neakceptoval. On okolo toho robil najviac.

 

5. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

1. 5.1.2016 MUDr. Marián Palko Ž o súhlas k vodovodnej prípojke k domu pri starostovi

2. 7.1.2016 VUB Výpis z účtu 1-12.2015

3. 7.1.2016 Matejková Dana Ž o možnosť prístupu k svojmu pozemku

4. 13.1.2016 Lipt.Tatr.združ.vl. lesov Fa za čl. príspevok za r.2016 (3,98€) starý urbár

5. 15.1.2016 Pôdohospodárska plat. Agentúra Potvrdenie o registrácii o nenávr. fin. príspevok

6. 27.1.2016 Ing. Gašinec Fa za OLH 3-12. 2015 12 €

7. 5.2.2016 Pôdohospod. Platobná ag. Výzva na doplnenie dokladov k žiadosti

8. 10.2.2016 Cvengroš Cyril Odpoveď na list vysporiadanie nájmov pri chate 9.00

9. 10.2.2016 Droppová Ľudmila Žiadosť o zmenu adresy na Gôtovany 107 10.30

10. 23.2.2016 Ingrid Gundová- Oznámenie o odpredaji podielu (1,5€/m2)

11. 2.3.2016 Spoločný OU- oznámenie o začatí spojeného Úz. a Stav. Konania (Palko)

12. 4.3.2016 OU Sv. Kríž- povolenie na výrub drevín- medzi Laziskom a Krížom

13. 7.3.2016 OR HZ- Pozvánka na pracovnú poradu

14. 14.4.2016 Notársky úrad JUDr. Šuvadová- žiadosť Otto Droppa pozostalosť.

 

6. Lesohospodárska činnosť /Košo/- je vysadených 6.300 stromkov. Vysadil už aj Vozár 500ks, treba ešte naháňať Dvorského aby vysadil tých 1.000ks čo má vysadiť pre Obec a okrem tohto navrhuje vysadiť ešte 1.500ks. Sadia 1,5m od seba. Výbor hlasoval za to, aby sa vysadilo spolu cca 9.500 stromkov.

Hlasovanie: Prítomní 7 ZA: 7 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

- Tomčík navrhol, aby sa už robila postupne aj prerezávka. Košo to potvrdil a sľúbil, že sa to bude robiť už tohto roku.

- Tomčík navrhol, aby sa vypílili hrubšie stromy po krajoch a vypíliť pozemky, ktoré žiadajú noví žiadatelia o chaty + spracovať, Taktiež ho žiadal Antoška a Cvengroš vypíliť stromy, ktoré ohrozujú chaty.

- p. Skubíková – navrhla aby sa výbor prešiel Chrasťou v nedeľu 24.4.2016 o 9,30 a rozhodol, čo sa bude robiť.

 

7. Valná hromada- 21.5.2016 o 13,30 v sále KD vo Sv. Kríži. Sála je dohodnutá.

- Otvorenie

- Oboznámenie s programom

- Voľba komisií

- Schválenie programu

- Správa o činnosti

- Návrh plánu lesohospodárskej činnosti na rok 2016

- Správa Dozornej rady

- Rôzne

- Diskusia

- Uznesenie

- Záver

Treba to vyvesiť na web, na vývesnú tabuľu v Obci, Vyhlásiť v rozhlase a rozposlať pozvánky.

 

8. Rôzne

- p. Skubíková – Fronkovci- majú zle podiely vyrátané.

- Repa – Účtovná uzávierka vyšla tak, že sme mali výnosy 8789€ a Náklady sú 9520€. V minulom roku je 731€ do mínusu a neplatili sme teda ani licenciu.

- Tomčík - Výrub medzi Krížom a Laziskom urobil Vozár. Treba mu to ešte vyvoziť a vyčistiť potok Krížanku od stromov.

 

9. Uznesenie

 

10. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 18.4.2016 o 19,00. Jediným bodom bude Valná hromada a rozdelenie úloh.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 11.4.2016 o 21,45

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode