Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 12.1.2015 o 18.00

13.01.2015 19:27

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 12.1.2015 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Jaroslav Španko, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková, Ján Kubáň

Revízna komisia- Peter Kubáň, Repa Ján, Matejka Milan, Ing. Kasanický Jozef- ospravedlnený

Hostia- Španková Ľudmila

 

Program na výborovú schôdzu dňa 12.1.2015 o 18.00 hod vo Svätom Kríži 

  1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia  / Repa /

  2. Oboznámenie s Došlou a Vyšlou poštou PS / Tomčík /

  3. Finančná situácia  rok 2014. / Repa /

  4. Informácie z lesohospodárskej činnosti v Chrasti / Košo /

  5. Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky diskusia – návrhy na spracovanie. / Tomčík /

  6. Diskusia a rôzne

  7. Uznesenie a určenie úloh

  8. Záver

 

Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal slovo predsedovi spoločenstva.

 

Hlasovali: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Milan Matejka si následne vypýtal slovo a snažil sa vysvetliť dôvod nerovnomerných nájmov pod chatami, na zmluvách, ktoré spracoval on, ešte za starý výbor PS. Obhajoval svoje rozhodnutie tým, že už vtedy sa vyberali tri druhy chát a podľa toho kto si ako vybral, tak urobil aj zmluvu.

Pavol Tomčík mu oponoval, že sa takto na schôdzi, kde boli prizvaní budúci stavebníci nedohodli, ale že sa dohodli, že všetci budú platiť rovnako, po 40€. Tým, že niektorým stavebníkom vypracoval zmluvy na nižšiu sumu (Matejka Milan, Španková Ľudmila a Droppa Ján), je ochudobnené spoločenstvo o niekoľko desiatok € ročne. Dokonca tu hrozí precedens, že keďže má stavebník podpísanú zmluvu do r. 2111, nemusí pristupovať na nové podmienky, ktoré nový výbor PS Sv. Kríž stanovil a to pre všetkých stavebníkov jednotný nájom pod stavbu a to 40€, po dobu, kým nedôjde ku kolaudácii stavby a potom sa táto suma upraví podľa skutočnej zastavanej plochy.

Následne Štefan Repa prešiel ku programu schôdze a pokračovalo sa podľa neho.

 

1. Štefan Repa- PLNENIE ÚLOH Z MINULÉHO OBDOBIA- informoval o tom, že

- Stanislav Kubík pracuje na spojazdnení podružného merania a pozapájal zásuvky v Urbárskej miestnosti a opravil svetlá. Treba ešte pripojiť radiator na stenu a bude to hotové.

- Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát sú pripravené a treba len zvolať stretnutie tých podielnikov, ktorí mali pozemok pridelený.

- spolu s Tomčíkom pôjdu na kataster a doplnia materiály, ktoré od nich vyžadujú

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík / Informoval o tom, že v elektronickej knihe pošty je presná evidencia, pošta za rok 2014 je založená aj v tlačenej forme v šanone a zároveň požiadal o kontrolu na evidenciu, od Revíznej komisie, resp. Dozornej rady PS Sv. Kríž. Presne takouto istou evidenciou sa bude riadiť aj v r. 2015. Za rok 2015 prišlo len rozhodnutie MsÚ v LM o kolaudačnom konaní na elekto prípojky ku chatám.

3. Oboznámenie o finančnej situácii za r. 2014 / Repa /

- informoval, že všetky doklady, ktoré majú ísť do účtovníctva odovzdal p. Miksovej, ktorá je účtovníčka PS. Akurát teraz má zdravotné problémy a tak potom dotiahne uzavretie pokladne. Zároveň požiadal o kontrolu Dozornej rady na hotovostnú pokladňu, ktorú ma Mária Skubíková a pohyby na účte, ku ktorým má prístup práve on. Konštatoval akurát, že hospodárenie za minulý rok bolo v strate okolo500€. Veľké prostriedky sa venovali na vyžínanie, ktoré bolo zanedbané a výsadbu stromkov, ktoré boli vydusené zarastenou krovinou a malinčiakom.

4. Oboznámenie o lesohospodárskej činnosti / Košo / - povedal, že sa spojí s Gašincom, aby dohodli plán ochrany, výsadby a vyžínania na rok 2015. Ináč sa v Chrasti nerobilo od poslednej schôdze nič. Zistí s Gašincom, koľko bude treba stromkov a koľko Ha vyžínať.

5. Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát / Tomčík /

- zmluvy sú pripravené, treba zvolať sedenie s podielnikmi, ktorým boli pozemky pridelené a ak budú súhlasiť so všetkými podmienkami, treba s nimi zmluvy podpísať. Netreba zabudnúť na vyzbieranie dlžoby za geometrický plán, ktorú nám zanechal predošlý výbor. Jedná sa o sumu cca 2.600€. Navrhol dátum stretnutia na piatok 23.1.2015 o 18.00. Sedenia sa zúčastnia Repa Štefan, Španko Jaroslav, Tomčík Pavol, Kasanický Jozef, Kubáň Peter. Výbor o tomto návrhu dátumu stretnutia hlasoval už bez Márie Skubíkovej, ktorá zo schôdze medzitým odišla

Hlasovali: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

6. Rôzne

- Španko Jaroslav informoval, že bude treba ísť ku JUDr. Kiapešovi po papiere, ale on nestíha. Navrhol, aby šiel Tomčík, ten však oponoval, že by to mal ísť prebrať štatutár.

- Tomčík sa obrátil na lesného gazdu, aby zistil ako postupovať pri výrube stromov pod nové chaty. Ten odpovedal, že v čase vegetačného kľudu treba vyrúbať len tie stromy, ktoré stoja na zakreslenej a zameranej ceste a priamo na pozemkoch pod chatami. Ďalej informoval o tom, že spolu s Povodím Váhu začne spoločenstvo vysýpať cestu smerom na kostol, aby tak nový stavitelia chodili po sypanej ceste. Spoločenstvo by to nemalo stáť ani euro. Pochválil Jána Kubáňa, ktorý zariadil zadarmo nábytok a koberec do novej urbárskej miestnosti.

7. Uznesenie:

- Zorganizovať stretnutie s novými chatármi na 23.1.2015 o 18.00 v zasadačke KD v Sv. Kríži.

Z: Repa, Tomčík T: 16.1.2015

- Vyvolať stretnutie s OLH s Gašincom, dohodnúť plán ochrany, výsadby a vyžínania na rok 2015. Zistiť s Gašincom, koľko bude treba stromkov a koľko Ha vyžínať.

Z: Košo T: 26.1.2015

- Vykonať kontrolu na účte PS, hotovostnej pokladni a evidencii pošty

Z: Repa Št, Skubíková, Miksová, Tomčík, Kasanický, Kubáň, Repa J., Matejka

T: 31.1.2015

 

 

8. Záver- následne predseda schôdzu ukončil.

 

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 26.1.2015 t.j. pondelok o 18.00

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 12.1.2015 o 21.00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode