Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 16.10.2015 o 18.00

16.11.2015 22:36

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 16.10.2015 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: Španko Jaroslav, Košo Rastislav,

Revízna komisia- neprítomný- ospravedlnený- Kubáň Peter,

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J., Ing. Kasanický Jozef

Hostia- nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 16.11..2015 o 18.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

 

Hlasovanie: Prítomní 5 ZA: 5 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

2. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia /Repa/- hovoril, že bol na Geodézii ohľadne LV 881 pretože chcel zistiť prečo má SPF v tejto parcele taký vysoký podiel. Zistil, že zakladajúci členovia nevedeli nájsť majiteľov a preto nedoložení majitelia nemohli mať pridelený podiel.

 

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

 

51. 3.9.2015 Vaďurová- Brno Žiadosť o vyplatenie divident za rok 2012

52. 3.9.2015 PS Agentura fa za verejné obstarávanie- 600€

53. 14.9.2015 Sociálna poisťovňa Potvrdenie o tom, že nemá PS dlžoby

54. 23.9.2015 Okresný súd ZA Potvrdenie o tom, že nemá PS dlžoby

55. 23.9.2015 Colný úrad ZA Potvrdenie o tom, že nemá PS dlžoby

56. 23.9.2015 Okresný súd ZA Potvrdenie o skutočnostiach so súdnych sp.

57. 29.9.2015 Nár. Lesnícke centrum Vyjadrenie k ozdr. Opatreniam

58. 30.9.2015 K- centrum sro fa na 1200€ za manažovanie

59. 1.10.2015 Spoločný OU LM Kolaudácia Pavlík

60. 1.10.2015 Spoločný OU LM Kolaudácia Tomčík

61. 4.11.2015 DU ZA Výzva- Doplatiť 20,07€

62. 9.11.2015 Park wood fa za ochranu 1410€

63. 11.11.2015 OU LM Povolenie na vystavbu vodovodu Gašpar

64. 11.11.2015 Pauko Pavel Žiadosť o el. prípojku cez naše pozemky

 

4. Lesohospodárska činnosť /Košo/- pretože Košo nebol prítomný, tak sa tomuto bodu nevenovalo. Dohodli sme sa, že predseda sa spojí s Košom ohľadne fa Park wood a ak tie práce Košo odobrí, tak predseda sumu za práce uhradí.

 

5. Rôzne

 

-Kubáň Ján sa pýtal koľko sa vyťažilo dreva v chrasti. Predseda odpovedal, že nevie, ale ešte dva dni by sa malo ťažiť. Opýtal sa tiež, koľko stojí drevo z Chrasti po vypílení a priblížení. Išlo mu o cenu, za koľko Urbár predáva drevo. Táto cena je 39.50€ za meter.

-Repa Štefan hovoril o stretnutí s majiteľom agentúry, ktorá rieši Ozdravnú činnosť lesa a informoval o spôsobe prác, platení a preplácaní faktúr. Uvažoval, či by nebolo dobre pre Spoločenstvo stať sa platcom DPH.

-Tomčík Pavol hovoril, že p. Slačková a p. Líška si dali zamerať svoje pozemky na chaty a na ich pozemkoch sú stromy. Taktiež na ceste, ktorú treba mierne posunúť do Chrasti. Ak chceme robiť na jar znovu sypanú cestu, treba nám tieto stromy vypíliť už teraz. Potom sa nám to na jar nevyplatí znovu zadávať zákazku pre pár kubíkov dreva. Predseda osloví Koša a dohodne to s nimi.Výbor hlasoval:

 

Hlasovanie: Prítomní 5 ZA: 5 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

- Skubíková Mária- dala návrh, že treba vypíliť stromy, ktoré sú staré- tzv dvojgeneračné, pretože už budú určite napadnuté.

 

6. Diskusia

 

7. Uznesenie

 

8. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 11.11.2015 o 17,00 na ktoré sa pozvú aj členovia DR a partneri, ktorí s PS v priebehu roka spolupracovali. Uvarí sa kapustnica a rozlúčime sa s rokom 2015.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 16.11.2015 o 20,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode