Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 16.5.2016 o 19.00

17.05.2016 10:38

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 16.5.2016 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Droppa Zdeno

Ospravedlnený:

Neospravedlnený: Španko Jaroslav,

Revízna komisia- Kubáň Peter,

Neprítomní a neospravedlnení: Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Hostia- nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2.   Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/.

3.   Rozdelenie úloh na Valnú hromadu. Komisie, ozvučenie a občerstvenie.

4.   Lesohospodárska činnosť/Košo/.

5.   Rôzne

6.  Uznesenie

7.  Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

 

Hlasovanie: Prítomní 6 ZA: 6 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

 

 

 

 

 

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/


 

p.č. dátum od koho obsah  
1. 05.01.2016 MUDr. Marián Palko Ž o súhlas k vodovodnej prípojke k domu pri starostovi
2. 07.01.2016 VUB Výpis z účtu 1-12.2015  
3. 07.01.2016 Matejková Dana Ž o možnosť prístupu k svojmu pozemku  
4. 13.01.2016 Lipt.Tatr.združ.vl. lesov Fa za čl. príspevok za r.2016 (3,98€) starý urbár
5. 15.01.2016 Pôdohospodárska plat. Agentúra Potvrdenie o registrácii o nenávr. fin. príspevok  
6. 27.01.2016 Ing. Gašinec Fa za OLH 3-12. 2015 12 €
7. 05.02.2016 Pôdohospod. Platobná ag. Výzva na doplnenie dokladov k žiadosti  
8. 10.02.2016 Cvengroš Cyril Odpoveď na list vysporiadanie nájmov pri chate 9.00
9. 10.02.2016 Droppová Ľudmila Žiadosť o zmenu adresy na Gôtovany 107 10.30
10. 23.02.2016 Gundová Ingrid Oznámenie o predaji podielov  
11. 02.03.2016 Spoločný OU LM Ozn. Začatie staveb. a Územn. konania MUDr. Palko
12. 04.03.2016 OU Sv. Kríž Povolenie na výrub drevín(Kríž-Lazisko)  
13. 07.03.2016 OR Hasičského zboru Pozvánka na poradu k ochrane lesov  
14. 08.04.2016 JUDr. Šuvadová Stanovisko k pozostalosti(Droppa Otto)  
15. 14.04.2016 PS Agentúra s.r.o. fa za Verejné obstarávanie 600 €
16. 22.04.2016 Slovenská pošta Vrátenie pozvánky (Emil Bazela- Štiavnička)  
17. 22.04.2016 Slovenská pošta Vrátenie pozvánky (Anna Tomčíková- SVK)  
18. 22.04.2016 Slovenská pošta Vrátenie pozvánky (Ján Tomčík- LM, Agátová)  
19. 22.04.2016 Slovenská pošta Vrátenie pozvánky (Emília Droppová- LM, Za traťou)  
20. 22.04.2016 Slovenská pošta Vrátenie pozvánky (Mária Surmová- Galovany)  
21. 22.04.2016 Slovenská pošta Vrátenie pozvánky (Emília Medzihradská- LM)  
22. 02.05.2016 Húleková Ľudmila Žiadosť o navýšenie podielov- po Martine Skubíkovej  
23. 02.05.2016 Slovenská pošta Vrátenie pozvánky (Ján Devečka- Galovany)  
24. 28.04.2016 Juráš- Hasičský zbor Žiadosť o zoznam konateľov a členov výboru mailom
25. 03.05.2016 Tomčíková Božena splnomocnenie pre Slabá janka  
26. 03.05.2016 L-TZVL Pozvánka na snem vl. Lesov 06.05.2016
27. 03.05.2016 Parkwood- Šimko fa za sadenice, sadenie, vyžínanie 3.894,50€
28. 12.05.2016 OU Svätý Kríž MUDr. Palko- Stavebné povolenie  
29. 13.05.2016 Repa Igor- SVK Oznámenie o začatí stavebných prác chata
30. 16.05.2016 Bočová Jana- Demänová Oznámenie o odpredaji svojich podielov 1,50 €/m2
31. 17.05.2016 Droppa Ľubomír Splnomocnenie na Valnú hromadu- Repa Št.  

3.   Rozdelenie úloh na Valnú hromadu. Komisie, ozvučenie a občerstvenie.

Mandátová komisia: predseda: Ing. Skubíková Mária

členovia: Kubáň Ján, Košo Rastislav,

Volebná komisia: predseda: Kubáň Peter

členovia: Droppa Zdeno,

Ozvučenie: schôdza rozhodla, že sa na Valnej hromade ozvučovať nebude

Občerstvenie: Minerálku- 2bal

Rum- 6x0,5L

Cukor- 3kg

poháre na čaj- 0,3Lx 200ks

tácky- 150ks

papierové obrusy

párky- 200ks

chlieb- 8ks

Nákup urobí Pavol Tomčík

Ženy do obsluhy osloví Pavol Tomčík

 

 

Valná hromada- 21.5.2016 o 13,30 v sále KD vo Sv. Kríži. Sála je dohodnutá.

- Otvorenie

- Oboznámenie s programom

- Voľba komisií

- Schválenie programu

- Správa o činnosti

- Návrh plánu lesohospodárskej činnosti na rok 2016

- Správa Dozornej rady

- Rôzne

- Diskusia

- Uznesenie

- Záver

 

4. Lesohospodárska činnosť /Košo/- je vysadených 9.500ks stromkov- vysadil Šimko, 1.000ks vysadil Dvorský a 500ks vysadil Vozár.

- p. Skubíková – navrhla aby sa výbor prešiel Chrasťou v utorok o 18,00 a rozhodol, čo sa bude robiťs cestou a kadiaľ presne pôjde. Zdeno Droppa donesie spray a pásmo.

 

5. Rôzne- Droppa Zdeno- medzi dedinami narobili bordel- stromy nech si vyčistia všetky, aj tie, čo tam zostali. Taktiež treba pozahŕňať medzi dedinami navozený materiál. Žiada, aby si Gašinec vyčistil bordel popred chatu, aj z vody a hlavne vedľa cesty, čo navyhŕňal z pozemku. Taktiež kritizoval, že Repa Igor začal stavať a chodí po pozemku Martina Matejku a znehodnotil mu ho.

 

6. Uznesenie

 

7. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 21.5.2016 na Valnej hromade.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 16.5.2016 o 21,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode