Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 2.3.2015 o 18.00

03.03.2015 11:45

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 2.3.2015 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Jaroslav Španko, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková, Ján Kubáň

Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický, Peter Kubáň, Milan Matejka- ospravedlnení

Hostia- Nikto

 

Program na výborovú schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 2.3.2015 t.j. v pondelok o 18.00 hod vo Svätom Kríži:

1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia / Repa, /

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /

3. Oboznámenie s finančným hospodárením / Repa, Skubíková /

4. Rôzne- Výrub stromov pod cestu a plánované chaty

- Výrub krov medzi cestou a potokom Krížanka- smer na Lazisko

- Baďová Želmíra- vyplatenie divident

- Určenie náhradníkov na pozemky pod chaty za tých, ktorí odmietli podpísať zmluvu

- Informácie z lesohospodárskej činnosti v Chrasti príprava na rok 2015/ Košo /

- Rôzne

6. Určenie úloh

7. Záver

 

 

 

 

 

1. Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal slovo predsedovi spoločenstva.

Hlasovali: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

2. Štefan Repa - PLNENIE ÚLOH Z MINULÉHO OBDOBIA- informoval o tom, že

- Repa mal zaevidovať ďalších členov DR (Matejka, Kubáň) na lesnom úrade, čo aj splnil

- Miksová/ účtovníčka PS/ je teraz veľmi zaneprázdnená /daňové priznania/ neskôr to s ňou dotiahne

- Faktúra od JUDr. Kiapeša- prečítal návrh advokátskej kancelárie, aby sa PS zaoberalo pôvodom pred reštitúciou a po reštitúciách. Preskúmať oprávnenosť niektorých podielov

- fa pre Ing. Benediktyovú bola uhradená

- dáva dokopy podklady na uzavretie účtovníctva za rok 2014. Zmluvy a zápisy z Výborových schôdzí a delimitácií

- taktiež bola uhradená fa pre Kubíka za elektropráce v kancelárii

- treba urobiť brigádu v urbárskej miestnosti, ktorú sme neuskutočnili

- miestnosť treba dať do poriadku a treba doviesť dvere od Jana Kubáňa- sľúbil sa Zdeno Droppa, že ich dovezie.

- Výrub stromov pod cestu a plánované chaty- v stredu 4.3.2015 o 12.00 príde Ing. Glut zamerať cestu- treba informovať majiteľov pozemkov pod nové chaty.

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /- Baďová Želmíra žiada o vyplatenie divident- Výbor odsúhlasil, že jej to treba vyplatiť. Podiel vypočítajú Ing. Skubíková a Milan Matejka

Hlasovali: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

- Obvodný úrad LM o kolaudačnom konaní na elektroprípojku pri chatách

3. Oboznámenie s finančným hospodárením / Repa, Skubíková /- prebehli operácie +60€ za el. prípojky, výdaj 19,79- podsedáky, 68€ kolky na zápis členov DR do OR, 1,10€- poštovné

- Výrub krov medzi cestou a potokom Krížanka- smer na Lazisko + vyrovnanie zeminou a následnom ponúknutí pozemkov na prenájom a výstavbu domov

Hlasovali: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0


 


 

- Určenie náhradníkov na pozemky pod chaty za tých, ktorí odmietli podpísať zmluvu

- pozemok po Márii Skubíkovej, Romanovi Fronkovi a Milanovi Špankovi (Koškárovi) budú posunuté náhradníkom. Hlasovalo sa:

Hlasovali: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

- Informácie z lesohospodárskej činnosti v Chrasti príprava na rok 2015/ Košo /

nerobilo sa nič, príprava by mala stáť 9.000€, treba ochranu proti zveri, treba vyžínať

- Rôzne- neprihlásil sa nikto

6. Určenie úloh- dohodnúť so Stanom Šimkom výsadbu stromkov /Košo/

- Zmluvy s chatármi treba ísť dorobiť ku JUDr. Fiačanovi. Termín utorok: 3.3.2015 o 17.00 /Repa, Tomčík, Matejka/

- Rozposlať listy starým majiteľom chát, kde sa im oznámi zmena na hlavičke zmluvy formou dodatku a zároveň sa upozornia, že sa od 1.1.2016 budú podpisovať s nimi nové nájomné zmluvy.

- Predseda navrhol, aby zmluvy pod chaty boli uzatvárané na 99 rokov a okolo chaty na 5 rokov a to aj pre starých chatárov.

Hlasovali: 7 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2

7. Záver- následne predseda schôdzu ukončil.

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 16.3.2015 t.j. pondelok o 17.00

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 2.3.2015 o 20,00

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode