Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 20.03.2017 o 19.00 v miestnosti urbáru.

21.03.2017 06:11

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 20.03.2017 o 19.00 v miestnosti urbáru.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján, Droppa Zdeno, Španko Jaroslav, Košo Rastislav.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Kubáň Peter

Neprítomní a neospravedlnení: Ing. Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Ospravedlnený: nikto

Hostia- nikto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 20.03.2017 o 19.00 hod. :

 

Predseda PS Svätý Kríž Ťa pozýva na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž na pondelok 20.3.2017 o 19.00 hod.

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

3. Informácie ohľadom daňového priznania / Repa /

4. Valná hromada a jej príprava/ Repa /

5. Nájomná zmluva- Šimko Stanislav- rybník / zámer /

6. Lesohospodárska činnosť za rok 2016, príprava roku 2017 /Košo /.

7. Lesná cesta pokračovanie

8. Rôzne

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril , oboznámil s programom a dal hlasovať.

 

Prítomní: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze. Došiel akurát dnes 20.3.2016 list od Igora Repu, ktorý žiada výrub 3 ks stromov v blízkosti jeho chaty.

3. Informácie ohľadom daňového priznania / Repa /- boli podpísať Daňové priznanie spolu s podpredsedom a bude sa za rok 2016 platiť daň 480€. Ďalej informoval o tom, že zaplatil daň z nehnuteľností 575,46€ na Obec Svätý Kríž.

 

4. Valná hromada a jej príprava/ Repa /- Predseda navrhol dátum Valnej hromady na nedeľu 07.05.2017 o 13,30, prezentácia od 13,00. S nasledovným programom:

1, Otvorenie – oboznámenie s programom

2, Voľba Mandátovej komisie

3, Voľba Návrhovej a Volebnej komisie

4, Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

5, Schválenie programu

6, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady

7, Správa o finančnom hospodárení za rok 2016 /Ročná uzávierka/

5, Návrh plánu činnosti spoločenstva pre roky 2017/2018

6, Rôzne

7, Diskusia

8, Uznesenie

9, Záver

- na web stránku umiestnime oznam 21.3.2017- zodpovedný: Ing. Jozef Kasanický

- na úradnú tabuľu umiestnime oznam 21.3.2017- zodpovedný: Mgr. Pavol Tomčík

- v miestnom rozhlase vyhlásime oznam od 21.3.2017- zodpovedný: Mgr. Pavol Tomčík

 

5. Nájomná zmluva- Šimko Stanislav- rybník / zámer /- Stanislav Šimko žiada o pridelenie pozemku na konci Svätého Kríža na vybudovanie rybníka. Jedná sa o pozemok medzi Krížankou a hl. cestou na Lazisko, od mosta cez Krížanku, cca 40m smerom do Kríža. Ponúka nájom 100€/rok a žiada to na dobu najmenej 30 rokov. Výbor predbežne súhlasil, ale požaduje písomnú žiadosť s nákresom.

 

6. Lesohospodárska činnosť za rok 2016, príprava roku 2017 /Košo /- musí sa stretnúť s OLH Ing. Gašincom a podľa toho sa zariadi. Treba vysadiť stromky aj na miesta, kde sa vysádzalo vlani. Podľa jeho názoru bola chyba aj v tom, že boli zapletené korene a z tohto dôvodu stromky vyhynuli. Musí to ešte ale konzultovať s Ing. Gašincom.

 

7. Lesná cesta pokračovanie /Repa/- minulý týždeň bol pozrieť s Pavlom Tomčíkom, aj s Máriou Skubíkovou v teréne a je potrebné prejsť túto cestu priamo v teréne. Posledné tri pozemky sú kritické a treba posunúť terajšiu cestu smerom do lesa, aby pozemky zodpovedali požiadavkám staviteľov. V piatok 25.3.2017 o 17.00 sa stretnú priamo v teréne Tomčík, Repa, Skubíková, Droppa, Košo a rozhodnú o smere cesty.

 

8. Rôzne- Ing. Repa sa zúčastnil školenia u hasičov.

- Kubáň Ján oznámil, že sa mu zvýšil podiel v urbáre o 58 hlasov.

 

9. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 10.4.2017 o 19.00.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 20.03.2017 o 20,30

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode