Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 20.10.2014

20.10.2014 23:05

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 20.10.2014 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková,

Revízna komisia- nikto

Hostia- Ing. Jozef Pavlík, Jozef Števlík

 

Program na výborovú schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 20.10.2014 t.j. v pondelok o 18.00 hod vo Svätom Kríži

1. Žiadosť Jozefa Števlíka(Gašparová)- hosť

2. Žiadosť Jozefa Pavlíka(Kovalčík Miroslav)- hosť

3. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia / Repa, /

4. Informácie z lesohospodárskej činnosti v Chrasti / Košo /

5. Valná hromada rozdelenie úloh/návrh ľudí do dozornej rady /

6. Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát – platby za rok 2014 / Tomčík, Skubíková /

7. Rôzne

8. Určenie úloh

 

Hlasovali: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal najskôr slovo hosťom (Ing. Jozef Pavlík, Jozef Števlík), aby predniesli svoje žiadosti, ktoré zároveň doručili spoločenstvu poštou.

1. Jozef Števlík zastupuje Ing. Gašparovú. Žiada od PS povolenie na výrub krovín v čase vegetačného obdobia, na účelovej ceste, na ktorú už majú podpísanú zmluvu. Stavať začnú chaty pravdepodobne až budúci rok 2015. Jedná sa o osem chát, ktoré sa budú stavať blízko nového domu starostu obce Vladimíra Feketíka. Situované sú za jeho domom a pokračujú smerom na Agro racio. Majú podpísanú zmluvu so spoločenstvom na uloženie inžinierskych sietí.

Hlasovali: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

2. Jozef Pavlík zastupuje p. Miroslava Kovalčíka z Rosiny (ZA). V 2013 roku dostal povolenie na chatu a tri odberné miesta. Má zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorú podpísali bývalí zástupcovia urbáru- Milan Matejka a Igor Repa. Má 30.10. kolaudáciu a vlastne ku nej mu súhlas spoločenstva ani netreba. Žiada od PS Uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene. O tomto prípade sa nehlasovalo. Požiadalo sa p. Pavlíka o vypracovanie geometrického plánu.

Jozef Pavlík ďalej vyzval, aby Výbor určil niekoho, kto bude zastupovať urbár pri vytyčovaní uloženia kábla ku novým chatám.

 

3. Štefan Repa- informoval o pokladni a vystavených faktúrach. Poslal faktúru Gašincovi za drevo.

 

 

- Pavol Tomčík informoval, že sa má stretnúť 21.10.2014 s JUDr. Trnovským a odovzdá mu papiere na zavkladovanie nového spoločenstva na katastri. Zároveň s ním prejedná aj zmluvy pod chaty.

- Repa Štefan informoval, že sa stretli s JUDr. Kiapešom a ten informoval, že zmluvy medzi spoločenstvom a inštitúciami (SeVaK, Agro.Racio...) sú nevýhodné a treba ich vypovedať. Treba vstúpiť do jednania s týmito inštitúciami.

- Pavol Tomčík informoval o nových kancelárskych priestoroch spoločenstva a o nájomnej zmluve, ktorú treba podpísať. Je to nájomné 10€ na mesiac + náklady na zriadenie odberného miesta elektrickej energie a platiť si elektriku samostatne. Taktiež treba kúpiť nové dvere, okná a žalúzie. Vymaľované je nanovo, treba kúpiť nábytok.

 

4. Košo- lesohospodárska činnosť- robí sa vyžíňanie, je to ukončené na takmer 100%. Požiadal o kontrolu Gašincom a zároveň ho požiadal o plán na výsadbu stromkov. Zatiaľ je vysadených cca 2.700 stromkov. Predseda ho vyzval, aby práce preberal písomne na protipodpis.

 

O 19,41 prišiel ďalší člen výboru Ján Kubáň.

 

Rastislav Košo vyzval na odsúhlasenie počtu stromkov, ktoré treba vysadiť celkove- 3.500ks a ochranu Cervakolom

 

Hlasovali: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

5. Valná hromada- Štefan Repa informoval, že si treba rozdeliť úlohy:

- registrácia členov: Rastislav Košo, Skubíková Mária, Ján Kubáň, Jaroslav Španko

- zapisovateľ: Pavol Tomčík

- Varenie v šenku: Maria Skubíková osloví Boženu Urbanovú a ona si zariadi kolegyne

- Nákup urobí Pavol Tomčík- 300ks 2dl, 300ks tácok, servítky, 250ks párok, 10 chlebov krájaných, horčica, čaj čierny 90ks, cukor 2kg, 1kg citróny, 1L rumu, vrecia.

Program schôdze 9.11.2014 o 13,30

 

 1. Otvorenie- Tomčík

 2. Oboznámenie o činnosti Výboru spoločenstva od ustanov. Valnej hromady- Repa

 3. Oboznámenie o lesohospodárskej činnosti- Gašinec, Košo

 4. Oboznámenie o finančných prostriedkoch spoločenstva- Repa

 5. Oboznámenie o výsledkoch delimitačnej komisie pri delení majetku- Tomčík

 6. Oboznámenie o novej web stránke spoločenstva- Kasanický

 7. Oboznámenie členov o stave pozemkov pod chaty, o nových náj. Zmluvách- Repa

 8. Voľba nových členov Dozornej rady (Kubová, ...

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Prijatie Uznesenia

 12. Záver

 13. Priateľské posedenie

-treba informovať o prinesení mailovej adresy

 

 

6. Mária Skubíková informovala o dlžníkoch (chatárov):

Uhrík Stanislav- 52€ za rok 2014

Tučková Mária- 38,73€ za rok 2014

Procík Richard- 5,20€ za rok 2014

Smart Trnava- 18,20€ za rok 2014

Mesiar Pavol- 115,22€ za rok 2014

Bulíková Viera- 28,60€ za rok 2014

Čatlochová Iveta- 35,84€ za rok 2014

Tomčík Ján- 40€ za rok 2014

Valach Tibor- 78€ za rok 2014

Antoška Pavol- 53,77€ za rok 2014

 

Predseda poďakoval prítomným za účasť.

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 3.11.2014 t.j. pondelok o 18.00

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 20.10.2014 o 21.00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Ľubomír Droppa- mail.: lubik.droppik@gmail.com tel.: 0903 033 224

Stanislav Mičuda-mail.: kovmaxlm@stonline.sk tel.: 0905 642 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode