Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 20.7.2015 o 19.00

04.08.2015 07:04

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 20.7.2015 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: Droppa Zdeno

Revízna komisia- Kubáň Peter, Ing. Kasanický Jozef

Neprítomní: Matejka M., Repa J.

Hostia- Šimko Stanislav

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 20.7.2015 o 19.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otvorenie- Otvoril Pavol Tomčík a dal hlasovať o programe.

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

2. Pretože bol prítomní p. Šimko, venovali sme sa najskôr jemu. Prišiel na schôdzu, aby informoval o tom, že vykonáva plný výžin v Chrasti, tak ako sme ústne dojednali. Nedohadovali sme cenu za m2. Šimko hovorí, že cena ako bola dohodnutá vlani je neakceptovateľná. Požaduje vyššiu cenu za plnovýžin, minimálne 150€ a to len preto, že je Krížanec. Inde robia za 200€ za Ha. Hovorí, že je aj výhoda, že je to zarastené v týchto horúčkach zarastené, lebo nevyschýnajú stromky.

Výbor hlasoval o tom, či súhlasí spoločenstvo so sumou 150€ za Ha. aa plnovýžin

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

- Schôdza pokračovala riešením plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia.. Predseda spoločenstva Ing. Repa, spomenul

-Výzvy neplatičom predseda poslal. Zostali už iba Ján Tomčík, Vladimír Feketík a Jozef Pavlík.

-Španko Jaroslav mal dohodnúť s Agro- Racio demontáž oplôtkov a požiadať o vydanie majetku PS Svätý Kríž pod dvorom Agro Racia. Španko to neriešil. Repa bol zisťovať na Pozemkovom úrade a tieto majetky sú prepísané na Obec.Ján Kubáň navrhol poslať list na OU Svätý Kríž a požiadať o vrátenie. Tomčík navrhol, aby sa teda Španko pustil do toho a vybavoval to, ak sa to dá. Predseda navrhol, že počkáme kým nám to na Pozemkovom úrade neozrejmia a potom budeme postupovať podľa toho.

-. Zameranie pozemkov okolo chát sa neuskutočnilo a termín sa posúva do konca júla.

Z: Repa, Droppa, Tomčík, Matejka, Hollý

- Valná hromada- do budúcej schôdze treba pripraviť všeštky dedičské konania aby sa mohli prepočítať podiely. Tomčík mu to okamžite aj odovzdal. Výbor sa dohodol, že treba to vyvesiť na úradnej tabuli, zavesiť na web stránku , poslať maily a vyhlásiť v miestnom rozhlase.

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík / - oboznámil s došlou poštou podľa zoznamu. Jedná sa len o kolaudačné rozhodnutia Hollého a Metejku, Dedičské konanie po Emílii Mičudovej.

4. Lesohospodárska činnosť – vyžínanie hosť p. Šimko. /Košo, / Oboznámili, že treba vyžať asi jednu tretinu z 18,8 Ha. Mal by to do konca mesiaca júl stihnúť.

5. Program rozvoja vidieka / Repa, Tomčík, Španko /- prišla mu fa za zameranie cesty 2.016€ od ing. Bátoryho. Predseda žiadal odsúhlasiť túto sumu a uhradenie faktúry. Tomčík navrhol, že treba preveriť aj iné ponuky a podľa toho sa zariadiť. Jemu sa tá suma vidí privysoká. Dohodli sa, že pôjdu Tomčík s Repom ku Ing. Glutovi- geodetovi preveriť jeho ponuku a podľa toho sa zariadiť.

6. Rôzne, určenie úloh.

- Repa- Prišla Mandátna zmluva na ozdravné opatrenia v sume 126.320,60€, ktoré môžeme čerpať, ak nám to schvália. Treba ju podpísať štatutárom.

Hlasovali za to aby to štatutári podpísali:

PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

7. Záver.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 20.7.2015 o 21,00

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode