Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 21.3.2016 o 18.00

22.03.2016 10:00

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 21.3.2016 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Kubáň Ján

Ospravedlnený: Španko Jaroslav

Neospravedlnený:

Revízna komisia- Kubáň Peter,

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J., Kasanický Jozef

Hostia- nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 21.3.2016 o 18.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Informácie o plnení uznesení za predošlé obdobie /Repa/

3. Informácie o Zmluvách pod chatami /Repa/

4. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

5. Lesohospodárska činnosť /Košo/

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

 

Hlasovanie: Prítomní 6 ZA: 6 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

2, 3. Informácie o plnení uznesení za predošlé obdobia / Repa /- Repa má zmluvy pod chaty hotové a dáva ich pozrieť ešte Dozornej rade.

- Valaštiak oznámil, že kupuje podiel v Urbáre

- Cvengroš oznámil, že nezaplatí a treba s ním jednať, resp. použiť opatrenia na plnenia ponuky PS Sv. Kríž

- Tomčíka, Pavlíka, Matejku a Hollého má urobených a treba im dať len podpísať

- Tunega, Repa Št. Si idú robiť geometrické zameranie a podľa toho dajú do zmluvy

- Antoška a Valach ešte sú pripravení, ale chce s nimi hovoriť, lebo im vychádza platiť viac

- Vitáliš a Cvengroš- treba sa s nimi dohodnúť a pozvať ich na Výborovú schôdzu 11.4.2016 o 19.00- predseda sa ospravedlnil, teraz na nich zabudol.

- Novým záujemcom o chaty treba rozposlať listy a vyzvať ich na zaplatenie poplatku za zameranie pozemku z minulosti a vyzvať ich k podpisu zmluvy.

- Kubáň- mal vypracovať systém na spracovanie palivového dreva podľa výšky podielov podielnikov. Nevypracoval, ale podľa neho treba na tom robiť.

 

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

1. 5.1.2016 MUDr. Marián Palko Ž o súhlas k vodovodnej prípojke k domu pri starostovi

2. 7.1.2016 VUB Výpis z účtu 1-12.2015

3. 7.1.2016 Matejková Dana Ž o možnosť prístupu k svojmu pozemku

4. 13.1.2016 Lipt.Tatr.združ.vl. lesov Fa za čl. príspevok za r.2016 (3,98€) starý urbár

5. 15.1.2016 Pôdohospodárska plat. Agentúra Potvrdenie o registrácii o nenávr. fin. príspevok

6. 27.1.2016 Ing. Gašinec Fa za OLH 3-12. 2015 12 €

7. 5.2.2016 Pôdohospod. Platobná ag. Výzva na doplnenie dokladov k žiadosti

8. 10.2.2016 Cvengroš Cyril Odpoveď na list vysporiadanie nájmov pri chate 9.00

9. 10.2.2016 Droppová Ľudmila Žiadosť o zmenu adresy na Gôtovany 107 10.30

10. 23.2.2016 Ingrid Gundová- Oznámenie o odpredaji podielu (1,5€/m2)

11. 2.3.2016 Spoločný OU- oznámenie o začatí spojeného Úz. a Stav. Konania (Palko)

12. 4.3.2016 OU Sv. Kríž- povolenie na výrub drevín- medzi Laziskom a Krížom

13. 7.3.2016 OR HZ- Pozvánka na pracovnú poradu

 

4. Lesohospodárska činnosť /Košo/- nie je nič nové. Bude sa robiť prerezávka a aj zalesňovanie. Pripraví to do budúcej schôdze. Tomčík navrhol, aby sa vypílili hrubšie stromy po krajoch a vypíliť pozemky, ktoré žiadajú noví žiadatelia o chaty + spracovať

vyváľané stromy. Požiadal Koša o vybratie lokality pre vysadenie 1.500 stromkov, ktoré sa zaviazali vysadiť tí, čo pília lúky od krov. Treba kúpiť ešte 1.500 a vysadiť ich spolu s

týmito. Stromky vysadia športovci za 200-250€.

 

Hlasovanie: Prítomní 6 ZA: 6 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

5. Rôzne

- Repa – bol na školení na Hasičskom zbore, musíme vytvoriť dotazník, ktorý dostal- udržiavať v pojazdnom stave lesné cesty, objekty nad 100m2 podlahovej plochy, musí mať Urbár vypracovaný súbor opatrení. Treba osadiť tabule na zákaz kladenia ohňa.

- Tomčík - Výrub medzi Krížom a Laziskom robíVozár. Zaplatil za žiadosť 100€ a vysadí za to 500ks stromkov. Hranice vypilovaných plôch boli zamerané cez GPS, aby nedošlo k nedorozumeniu a nevypílili sa konáre mimo pozemku. Bol tam prítomný aj on. Ďalej upozornil, že treba osadiť tabule na vstupoch ciest na pozemky urbáru- Zákaz vstupu!

 

 

6. Diskusia- Skubíková- treba žiadať Urbár Lazisko o Urbár Motko- Črmnô a Poštový Sitieň. Treba to povybavovať a pričleniť k nášmu urbáru. Taktiež žiadať Obec o vrátenie pozemkov. Žiadala o tom hlasovať.

 

Hlasovanie: Prítomní 6 ZA: 5 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 1

 

- Repa- Treba dať zamerať cestu Glutovi od odbočky pri Kšiňanovej chate až po kostol.

Dohodnúť s ním cenu a prednesieme ju na ďalšej schôdzi.

- Repa- Treba zvolať na 21.5.2016 Valnú hromadu na 13.30 v KD vo Sv. Kríži

 

7. Uznesenie

Tomčík- osloví M. Matejku ohľadne pomoci pri vybavovaní nového zisteného Urbáru Motko- Črmnô

 

8. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 11.3.2016 o 19,00.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 21.3.2016 o 12,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode