Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 21.9.2015 o 19.00

22.09.2015 10:12

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 21.9.2015 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján,

Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Košo Rastislav

Ospravedlnený: Španko Jaroslav

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Kubáň Peter

Neprítomní: Ing. Kasanický Jozef, Repa J., Matejka M.

Hostia- nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 21.9.2015 o 19.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou. / Tomčík /

2. Valná hromada rozdelenie úloh. / Repa, /

3. Ozdravné opatrenia. /Repa /

4. Rôzne


 

1. Otvorenie- Schôdzu otvoril Pavol Tomčík a dal hlasovať o programe.

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

2. Schôdza pokračovala oboznámením s došlou poštou, čo vykonal Pavol Tomčík. Informoval, že mu písala p. Vaďurová, že stále nedostala dividendy za rok 2012. Problém sa na minulej schôdzi neriešil oficiálne, pretože nikto z prítomných nepoznal spôsob vyplácania divident v minulosti. Pozvaný bol preto na schôdzu p. Matejka Milan aby vysvetlil spôsob vyplácania. Výbor má zatiaľ vedomosť, že dividendy za rok 2012 neboli vyplácané nikomu. Pretože p. Matejka napriek pozvaniu neprišiel, predseda prisľúbil, že sa s ním spojí osobne v utorok a odpovieme p. Vaďurovej mailom. Výbor prekontroloval starú

pokladničnú knihu a táto domnienka sa mu podľa nej aj potvrdila.

- Ďalej prišli potvrdenia z Poisťovní, že PS Svätý Kríž nie je voči ním dlžníkom.


 

3. Valná hromada: Pozvánka na Valné zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách


 

Výbor Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.

97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvach v platnom znení zvoláva na deň

26. septembra 2015 /sobota/ o 14,00 hod. do Kultúrneho domu obce Svätý Kríž

I. čiastkové zhromaždenie vlastníkov a 8. októbra 2015 /štvrtok/ o 16.00 hod. Do zasadačky OU Svätý Kríž

II. čiastkové – zhromaždenie vlastníkov s nasledovným programom:

1, Otvorenie – oboznámenie s programom

2, Voľba komisii - /mandátnej, návrhovej a volebnej/

3, Schválenie programu


 

4, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady

5, Návrh plánu činnosti spoločenstva pre rok 2015/2016

6, Rôzne

7, Diskusia

8, Uznesenie

9, Záver

Návrh: Mandátová komisia: Ing. Skubíková Mária- predseda

- Kubáň Peter, Kubáň Ján, Košo Rastislav- členovia

Návrhová komisia: Španko Jaroslav- predseda

- Droppa Zdeno, Matejka Milan- členovia

Volebná komisia: MUDr. Hrbčová Elena- predseda

- doplníme priamo na schôdzi

Zapisovateľ: ? (Tomčík nemôže prísť na Valnú hromadu pre pracovné povinnosti)

-Aparatúra a sála je z obce požiadaná,.

- Tomčík nakúpi Minerálku- 5bal, párky- 300ks, chlieb- 10ks, horčica, poháre- 120ks, tácky- 120ks, Cukor, 2L rumu, Pigi čaj

3. Ozdravné opatrenia /Repa/ - sumy ešte nechce predseda hovoriť, bude o tom informovať potom, keď to bude všetko dané dokopy. Projekt verí, že prejde.

- Košo informoval, že sa v októbri vypília stromy napadnuté lykožrútom.

4. Rôzne- Tomčík sa opýtal ako stojíme s projektom na lesohospodársku činnosť, čo mal vypracovať Gašinec. Predseda mu odpovedal, že v piatok im odovzdal projekty a postupne sa dopĺňajú všetky apiere. 2.10.2015 to musí byť na Ministerstve Životného prostredia. V piatok to chce predsweda poslať

5. Záver- predseda prítomnýcm poďakoval za účasť a schôdzu 20,45 ukončil

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 21.9.2015 o 20,30

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 


 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode