Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 22.2.2016 o 18.00

23.02.2016 14:16

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 22.2.2016 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján,

Ospravedlnený: Ing. Skubíková Mária

Neospravedlnený: Droppa Zdeno, Španko Jaroslav, Košo Rastislav

Revízna komisia- neprítomný- nikto

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J., Kubáň Peter, Kasanický Jozef

Hostia- nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 22.2.2016 o 18.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Informácie o plnení uznesení za predošlé obdobie /Repa/

3. Informácie o Zmluvách pod chatami /Repa/

4. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

5. Lesohospodárska činnosť /Košo/

6. Rôzne / Repa /

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

 

Hlasovanie: Prítomní 3 ZA: 3 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

2, 3. Informácie o plnení uznesení za predošlé obdobia / Repa /- Repa robí priebežne zmluvy pod chaty a dáva ich podpisovať majiteľom.

- Mencľová už podpísala zmluvu a aj zaplatila

- Valaštiak oznámil, že kupuje podiel v Urbáre

- Cvengroš oznámil, že nezaplatí a treba s ním jednať, resp. použiť opatrenia na plnenia ponuky PS Sv. Kríž

- Tomčíka, Pavlíka, Matejku a Hollého má urobených a treba im dať len podpísať

- Tunega, Repa Št. Si idú robiť geometrické zameranie a podľa toho dajú do zmluvy

- Antoška a Valach ešte nie sú urobení

- Vitáliš a Cvengroš- treba sa s nimi dohodnúť a pozvať ich na Výborovú schôdzu 21.3.2016 o 18.00

- Novým záujemcom o chaty treba rozposlať listy a vyzvať ich na zaplatenie poplatku zas zameranie pozemku z minulosti a vyzvať ich k podpisu zmluvy.

 

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

1. 5.1.2016 MUDr. Marián Palko Ž o súhlas k vodovodnej prípojke k domu pri starostovi 2. 7.1.2016 VUB Výpis z účtu 1-12.2015

3. 7.1.2016 Matejková Dana Ž o možnosť prístupu k svojmu pozemku

4. 13.1.2016 Lipt.Tatr.združ.vl. lesov Fa za čl. príspevok za r.2016 (3,98€) starý urbár

5. 15.1.2016 Pôdohospodárska plat. Agentúra Potvrdenie o registrácii o nenávr. fin. príspevok

6. 27.1.2016 Ing. Gašinec Fa za OLH 3-12. 2015 12 €

7. 5.2.2016 Pôdohospod. Platobná ag. Výzva na doplnenie dokladov k žiadosti

8. 10.2.2016 Cvengroš Cyril Odpoveď na list vysporiadanie nájmov pri chate 9.00

9. 10.2.2016 Droppová Ľudmila Žiadosť o zmenu adresy na Gôtovany 107 10.30

 

 

4. Lesohospodárska činnosť /Košo/- Košo nebol prítomný a preto sa tento bod neriešil.

 

5. Rôzne

- Repa - Obec ide dávať vypilovať časť Dbaly a za to by mal ten čo vypiluje vysadiť stromky na mieste, kde mu obec určí. Obec sa chce dohodnúť s Urbárom, že by to vysadili športovci na Urbársky pozemok a zaplatila by sa im faktúra iba za výsadbu. Stromky by boli zadarmo. Jedná sa o 1.000 stromkov. Košo určí kde sa to vysadí.

- Tomčík - Výrub medzi Krížom a Laziskom by urobil Vozár. Zaplatí si žiadosť 100€ a vysadí za to 500ks stromkov. Hranice nech si p. Vozár zameria cez GPS, aby nedošlo k nedorozumeniu a nevypílili sa konáre mimo pozemku.

 

Hlasovanie: Prítomní 7 ZA: 7 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

 

6. Diskusia- Tomčík- Výrub medzi Krížom a Laziskom ktorý bol schválený Vozárovi, treba mu dať objednávku na práce.

- Tomčík- V susedstve s Kováčovou horou vyváľalo stromy. Treba ich spracovať a treba vypíliť aj strom pri Cvengrošovi, pretože ho žiadal o to osobne.

- Kubáň- dobudúcna vypracuje systém na spracovanie palivového dfreva podľa výšky podielov podielnikov.

 

Hlasovanie: Prítomní 3 ZA: 3 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

7. Uznesenie

 

8. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 21.3.2016 o 18,00.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 22.2.2016 o 19,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode