Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 23.9.2014

24.09.2014 13:38

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 23.9.2014 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ing. Mária Skubíková,

Revízna komisia- nikto

Hostia- nikto

 

Program schôdze:

 

1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. / Repa /

 

2. Nájomné zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Svätý Kríž / Repa, Tomčík /

 

3. Informácie z lesohospodárskej činnosti / Košo /

 

4. Organizácia brigády na obnovu hraničných bodov na 4.10.2014

 

5. Vybavovanie nových parciel pre Spoločenstvo Svätý Kríž

 

6. Rôzne

 

7. Rozdelenie úloh

 

8. Záver

 

Výbor hlasoval: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

1. Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou.

2. Štefan Repa- oboznámil s plnením úloh z predošlých schôdzí:

-Tomčík -Nájomné zmluvy na chaty- robí na tom, má pripravenú, bez čísiel parciel a kokrétnych rozmerov. Musí sa poradiť ešte s právnikom.

- Šimko a vyžínanie- Košo R. informoval, že už vyžína a je s tým spokojný

- Repa Št.- Prebranie pokladne od Špankovej- budúci týždeň sa tomu bude venovať aj s P. Tomčíkom

- Repa Št.- zmluva so SeVaKom- 6.3.2014 bola táto zmluva bola podpísaná bývalým výborom a bola nevýhodná. Pôjde spolu so J. Špankom za právnikom a bude ju treba zrušiť. Zmluva s Agrom Raciom- 1.1.2009 a vypršala. 31.12.2013 dal predošlý výbor výpoveď Agro Raciu, to odpísalo, že nesúhlasí a trvá naďalej na zmluve. Aj s tým pôjde za právnikom

- Jozef Kasanický- Web stránka- neprítomný

- Jozef Kasanický- Stanovy spoločenstva- neprítomný

Výbor poveril P. Tomčíka a Št. Repu dohodnúť a vypracovať zmluvu na miestnosť urbáru v bývalej knižnici od 1.11.2014, aspoň na 5 rokov.

3. Informácie z lesohospodárskej činnosti: R. Košo informoval o tom, že drevo je vyťažené 178,95 m3 a Gašinec ho odváža. Cena je 55€/m3. Zd. Droppa informoval, že poniže Pavlíkovej chyty sú sucháre a treba ich spíliť.

4. Organizácia brigády na obnovu hraničných bodov na 4.10.2014 o 8.00 – Tomčík sa ospravedlnil pre rodinné a pracovné povinnosti. Zd. Droppa už jeden kopec urobil pri Tomčíkovej chate. Rasťo Košo kritizoval prístup Gašinca- nechodí a nezúčastňuje sa ničoho.

5. Vybavovanie nových parciel pre Spoločenstvo Svätý Kríž- Št. Repa vyzval výbor na vybavovanie nových parciel. Treba nadviazať na podklady bývalého výboru. Pôjde on sám s Vl. Feketíkom a zistia skutočnosti ohľadne pripravených pozemkov.

6. Rôzne- Španko Jaroslav hovoril o tom, že treba ošetriť zmluvy s chatármi tak, aby sa nemohol predať tretej osobe.

- Skubíková Mária- vyzvala na spoluprácu s R. Repom a využiť program v notebooku.

- Jaroslav Španko- hovoril o exekúcii majetku Macíka. Hľadal možnosti, ako ten podiel kúpiť.

8. Záver: Predseda spoločenstva poďakoval prítomným za účasť a vyzval ich na plnenie úloh zo schôdze, zároveň ich pozval na budúcu schôdzu výboru

 

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 6.10.2014 t.j. utorok o 18.00

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 23.9.2014 o 19.00

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode