Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 24.10.2016 o 18.00

25.10.2016 09:22

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 24.10.2016 o 18.00 v miestnosti urbáru.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján, Droppa Zdeno, Košo Rastislav.

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: Španko Jaroslav

Revízna komisia- Kubáň Peter

Neprítomní a neospravedlnení: Ing. Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Ospravedlnený: nikto

Hostia- nikto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 24.10.2016 o 18.00 hod. :

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

3. Finančná situácia, Protipožiarne opatrenia./ Repa /

4. Nájomné zmluvy, platby za nájom za rok 2016 / Repa /

5. Lesohospodárska činnosť /Košo /.

6. Rôzne

7. Uznesenie

8. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril , oboznámil s programom a dal hlasovať.

 

Prítomní: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze.

03.10.2016 Parkwood- Šimko fa za vyžínanie 770,00 €
20.10.2016 SEO, s.r.o Ponuka školení  
21.10.2016 Okresný súd LM Žiadosť o súčinnosť (čísla LV, cena pozemkov)  

 

3. Finančná situácia, Protipožiarne opatrenia./ Repa /- oboznámil s finančnou situáciou k 30.9.2016- Príjem bol 2.054,64€ od Tatraforestu za kalamitné drevo.

Výdaj- Halahija(Požiarna ochrana)- 100, Vozár(Približovanie)- 146,6€, Dikasz(ťažba)- 255,43€

Ing. Skubíková- hovorila, že má v pokladni mínus a treba to opraviť. Treba vytiahnuť aspoň 100€.

Ing. Repa- Dokumentácia od p. Halahiju je v Urbárskej miestnosti. Treba doplniť materiál, ktorý sme sľúbili do požiarnej zbrojnice.

4. Nájomné zmluvy, platby za nájom za rok 2016 / Repa /- Navrhuje tým, ktorí nepodpísali zmluvy napísať listy, pretože do konca roku 2016 majú iba možnosť podpísať. Potom budú pridelené pozemky tých, ktorí nezaplatili ponúknuté ďalším uchádzačom.

5. Lesohospodárska činnosť /Košo /- 85,14m3 ťažba rúbna náhodilá kôrovcová, je to aj priblížené, ochrana kultúr- vyžínanie- 9Ha, je to už hotové, je to už aj zalesnené 700ks- 600ks smrek a 100ks smrekovec. Drevo predáme Gašincovi 58€/m3. Je to už dohodnuté, len treba vystaviť faktúru. Treba vyznačiť hranicu medzi urbárskou chrasťou a Kováčovou horou.

6. Rôzne- Košo- treba požiadať PZ Siná, aby urobili ochranu smrekovca, pretože zver robí veľké škody vytĺkaním parožia. Treba aby podpredseda Španko Jaroslav oslovil svojho brata- predsedu PZ Siná Štefana Španka.

7. Uznesenie- 1. Vystaviť faktúru pre Agro-Racio za prenájom pozemkov.

Z: predseda T: do konca mesiaca november

2. Vystaviť faktúru pre Gašinca za drevo.

Z: predseda T: do konca mesiaca október

8. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 25.11.2016 o 16,30.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 24.10.2016 o 19,30

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode