Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 24.8.2015

26.08.2015 09:09

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 24.8.2015 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján,

Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: Košo Rastislav, Droppa Zdeno

Revízna komisia- Matejka M.

Neprítomní: Kubáň Peter, Ing. Kasanický Jozef, Repa J.

Hostia- nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 24.8.2015 o 19.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otvorenie- Schôdzu otvoril Pavol Tomčík a dal hlasovať o programe.

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

2. Schôdza pokračovala riešením plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia.. Predseda spoločenstva Ing. Repa, spomenul, že všetky nájmy okrem ing. Pavlíka za chaty boli zaplatené.

-Španko Jaroslav mal dohodnúť s Agro- Racio demontáž oplôtkov a požiadať o vydanie majetku PS Svätý Kríž pod dvorom Agro Racia. Španko to neriešil. Repa poslal na Agroracio list, aby si to dali do poriadku.

-.Zameranie pozemkov okolo chát sa neuskutočnilo a termín sa posúva do 3. októbra.

Z: Repa, Droppa, Tomčík, Matejka, Hollý

- Valná hromada- dedičské konania sú pripravené na prepočítanie podielov. Na pomoc bol prizvaný M. Matejka, ten však namietal, že je to zbytočné, pretože my máme vedomosť iba o Dedičských konaniach a treba počítať ešte aj s predajom podielov. Navrhol radšej vytiahnuť z Kataster portálu aktuálnych dedičov a budeme mať aj ich adresy

- Výbor sa dohodol, že treba vyvesiť na úradnej tabuli, program Valnej hromady, zavesiť ho na web stránku , poslať maily a vyhlásiť v miestnom rozhlase.

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík / - oboznámil s došlou poštou podľa zoznamu. Faktúry odovzdal predsedovi na preplatenie a kópie uložil do došlej pošty.

4. Lesohospodárska činnosť – pretože Košo nebol prítomný, tento bod sme následne ukončili. Akurát Tomčík informoval, že sa na krajoch z východnej strany- okolo chát a na miestach kde majú stáť nové chaty sa vyskytuje veľké množstvo suchárov. Treba ich rúbať, aby nedošlo k škodám.

5. Rôzne- Tomčík- informoval, že zabezpečil napojenie Urbárskej miestnosti na internet

- navrhol stretnutie Tomčík- Repa- Matejka a dotiahnuť Valnú hromadu

Matejka navrhol, aby sa Valné hromady konali do konca mesiaca máj, aby sa informovalo aj o výsledku účtovnej uzávierky- predseda mu vysvetlil, že to bolo v tomto roku preto tak neskoro, lebo posledná valná hromada bola v októbri 2015 a to by bolo zbytočne tesne po sebe.

7. Záver- predseda prítomnýcm poďakoval za účasť a schôdzu 21.00 ukončil

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 24.8.2015 o 21,00

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 


 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode