Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 26.06.2017 o 19.00 v miestnosti urbáru.

27.06.2017 08:41

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 26.06.2017 o 19.00 v miestnosti urbáru.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján, Droppa Zdeno, Košo Rastislav.

Ospravedlnený:  Španko Jaroslav

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia-nikto

Neprítomní a neospravedlnení: Ing. Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Ospravedlnení: Kubáň Peter

Hostia-  nikto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 26.06.2017 o 19.00 hod. :

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

3. Valná hromada vyhodnotenie/ Repa /

4. Lesohospodárska činnosť,  /Košo /.

5. Požiadavky členov urbáru.

6. Rôzne

7. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  6         ZA:   6          PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

 

1. - 05.01.2017 Výpis z účtu za rok 2016

2. - 09.01.2017 Kováč Marek- cenová ponuka na ťažbu dreva

3. - 18.01.2017 National Pen- cenová ponuka na perá

4. - 18.01.2017 Húleková Ľudmila- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

5. - 18.01.2017 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2017- starý urbár.

6. - 30.01.2017 Ing. Gašinec- fa za OLH r. 2016 (14,40€)

7. - 30.01.2017 Ing. Skubíková- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

8. - 27.02.2017 Repa Igor- potvrdenie o zaplatení za el. prípojku (10€)

9. - 08.03.2017 Repová Zuzana- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

10.-20.03.2017 OR Hasičského zboru- Usmernenie proti požiarom

11.-20.03.2017 Repa Igor- Žiadosť o výrub nebezp. stromov pri chate

12.-21.03.2017 Šimko Stanislav- Žiadosť o prenájom pozemku na rybník

13.-21.03.2017 PZ Chabenec- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

14.-21.03.2017 PZ Siná- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

15.-10.04.2017 Staroň Pavol- Ponuka na odpredaj svojich podielov- 1,5€/m2

16.- 11.04.2017 Darovacia zmluva Uličná Eva v prospech Lukáš Skubík /Urbár/

17.-13.04.2017 Objednávka na vysporiadanie podielu v snežnej jame- PS Mošnica

18.- 24.04.2017 Danka Urbanová- Žiadosť o pozemok pod chatu z r. 2013

19.- 02.05.2017 Hollý Ivan- Žiadosť o samovýrub stromov na pridelenom pozemku

20.- 03.05.2017 Feketík Vladimír- Žiadosť o prenájom urbárskych pozemkov

21.- 05.05.2017 Tatraforest- fa za Vaztak 10EC- ochrana proti škodcom 65,09€

22.- 11.05.2017 Skubík Juraj- Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy

23.- 11.05.2017 Antoška Pavel- Darovacia zmluva od matky- Urbár

24.- 11.05.2017 Antoška Pavel- Doklad o zavkladovaní na jeho osobu- Urbár

25.- 23.05.2017 Kohútová Emília- Splnomocnenie na II. Valnú hromadu

26.- 24.05.2017 Vladimíra Šimková- fa za sadenie a sadenice- 855€

27.- 15.06.2017 Chat. osada pod Dobákom OZ- Oznámenie o vzniku a splnomocnenie

28.- 23.06.2017 Ing. Arch. Nezval- Žiadosť o prenájom pozemkov

 

Výbor si vypočul správu o došlej pošte a vyjadril sa k bodu:

19.- Výbor PS Svätý Kríž súhlasí so žiadosťou, ale trvá na nasledovnom postupe: Žiadateľ požiada o výrub OU Svätý Kríž, Výbor PS mu súhlas dá, lesný gazda pomeria vyrúbané drevo a žiadateľ zaplatí cenu 42€/m3. To isté platí pre žiadosť Igora Repu, Martina Matejku a Alenu Stankoviansku. Tieto isté podmienky budú platiť aj pre ďalších žiadateľov nakoľko sa jedná o stromy, ktoré nie sú kalamitné a sú na parcelách TTP.

20 a 22.- Výbor navrhuje nasledovný postup: V roku 2018 bude zmluva s Agro raciom vypovedaná a následne vyzve všetkých záujemcov o pôdu, za účelom nového prenájmu.

28. Výbor vypracuje Nájomnú zmluvu od roku 2014 a na základe tejto zmluvy stanoví poplatok za nájom na jeden rok v zmysle nájomných podmienok Urbáru.

 

Prítomní:  6         ZA:   6          PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

27. Výbor berie na vedomie vznik spoločenstva.

 

3. Valná hromada vyhodnotenie/ Repa /

- Valné hromady boli uznášania schopné. Teda bola schválená aj účtovná uzávierka spoločenstva.

- Zatiaľ nie je podpísaná zápisnica od Dozornej rady

 

4. Lesohospodárska činnosť,  /Košo /- kôrovcová kalamita 18m3 je stiahnutá na jednom mieste a treba ju odviezť, ale Ing. Gašinec chce naplniť aspoň na jedno auto.

- Vyžínať sa bude 16Ha od 6.6.2017

- 5,9 a 26.6- budú vyčistené a prekontrolované feromóny

 

Výbor sa dohodol na výžine parcely, ktorá je pri ceste medzi Svätým Krížom a Laziskom nakoľko po minuloročnom výrube táto parcela opätovne zarástla, v jeseni tu po dohode vysadíme vhodné druhy drevín.

 

5 Rôzne- Pavol Tomčík pripomenul, že stále nie sú doriešené podozrivé straty bývalých urbárskych pozemkov, ktoré sú v dnešnej dobe prepísané na iné osoby a výbor nevie za akých okolností sa tak stalo. Výbor sa dohodol, že osloví Advokátsku kanceláriu zaoberajúcu sa problematikou v pozemkových spoločenstvách, aby sa zaoberala problémovými pozemkami.

 

Prítomní:  6         ZA:   6          PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

- Pavol Tomčík- informoval o škodách po povodniach a zmenách toku na Krížanke. Treba tlačiť na Povodie Váhu, aby si to prečistili.

- Repa Štefan informoval, že Ing. Glut zameral pozemky- Repa Igor, Vitáliš, Repa Dušan, Tunega, Antoška a Repa Štefan, na základe takto vypracovaných geometrických plánov sa doplnia nájomné zmluvy.

Nakoľko sa blíži letné obdobie je možné, že Hasičský zbor bude vyhlasovať zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru bude potrebné vykonávať hliadkovaciu pochôdznu činnosť v lesnom poraste.  

 

6. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

7. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude  v mesiaci júl. Presný dátum bude oznámený pozvánkou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 26.06.2017 o 20,30

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode