Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 26.1.2015 o 18.00

27.01.2015 08:50

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 26.1.2015 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Jaroslav Španko, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková

Revízna komisia- Peter Kubáň

Hostia- Nikto

 

Program na výborovú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26.1.2015 t.j. v pondelok o 18.00 hod vo Svätom Kríži:

1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia / Repa, /

2. Závery zo stretnutia s novými záujemcami o výstavbu chát. / Repa, Tomčík / - diskusia

3. Informácie z lesohospodárskej činnosti v Chrasti príprava na rok 2015/ Košo /

4. Určenie úloh

5. Rôzne

6. Záver

 

1. Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal slovo predsedovi spoločenstva.

 

Hlasovali: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

2. Štefan Repa - PLNENIE ÚLOH Z MINULÉHO OBDOBIA- informoval o tom, že

- Miestnosť treba dať do poriadku a treba zabezpečiť dvere- sľúbil sa Zdeno Droppa, že ich dovezie.

- Tomčík navrhol, aby sa urobila brigáda a povnášal sa nábytok a koberec. Výbor sa dohodol, že brigáda bude 9.2.2015 o 17.00

- Repa- Dozorná rada urobila kontrolu dokladov za rok 2014 od 1.8.- 31.10.2014. Vytkla dve veci- záloha JUDr Kiapeš 1.000€- dotiahne to Španko. Chýba zálohová faktúra a objednávka. Druhá vec faktúra na fi Tatraforest vystavená na úhradu do 29.10.2014 a bola nám uhradená dva týždne po termíne.

- Zorganizovať stretnutie s novými chatármi na 23.1.2015 o 18.00 v zasadačke KD v Sv. Kríži. Z: Repa, Tomčík T: 16.1.2015 – úloha bola splnená

- Vyvolať stretnutie s OLH s Gašincom, dohodnúť plán ochrany, výsadby a vyžínania na rok 2015. Zistiť s Gašincom, koľko bude treba stromkov a koľko Ha vyžínať.

Z: Košo T: 26.1.2015 – úloha bola splnená čiastočne- bude treba cca 9.000€, vyžínať 2x, vysádzať stromky- cca 10.500ks.

- Vykonať kontrolu na účte PS, hotovostnej pokladni a evidencii pošty

Z: Repa Št, Skubíková, Miksová, Tomčík, Kasanický, Kubáň, Repa J., Matejka

T: 31.1.2015- – úloha pokračuje

3. Závery zo stretnutia s novými záujemcami o výstavbu chát. / Repa, Tomčík / Informoval o tom, že v piatok bolo stretnutie. Výbor sa dohodol, že zmluvy sa podpíšu do konca februára. Tí, ktorí majú nejasné vlastnícke vzťahy, tí budú mať šancu do konca mája. Potom sa podpíšu zmluvy s pôvodnými žiadateľmi.

4. Určenie úloh

5. Rôzne- Skubíková napomenula, že Želmíra Baďová žiada dividendy. Ako ideme postupovať? Výbor sa dohodol, nech dá žiadosť na nové spoločenstvo a bude sa postupovať v súlade so zákonom.

6. Záver

7. Uznesenie:

- Zorganizovať stretnutie s geodetom Glutom a vyznačiť cestu k novým chatám, aby sa mohlo vysýpať presne podľa zakresleného geometrického plánu.

Z: Tomčík, Košo T: 15.2.2015

- Zabezpečiť žiadosť na OU Svätý Kríž a požiadať o výrub stromov.

Z: Repa T: 15.2.2015

- Vykonať kontrolu na hotovostnej pokladni a evidencii pošty

Z: Repa Št, Skubíková, Miksová, Tomčík, Kasanický, Kubáň, Repa J., Matejka

T: 31.1.2015

8. Záver- následne predseda schôdzu ukončil.

 

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 23.2.2015 t.j. pondelok o 18.00

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 26.1.2015 o 20.00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode