Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 27.11.2017 o 18.00 v priestoroch OU Svätý Kríž.

07.12.2017 09:30

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 27.11.2017 o 18.00 v priestoroch OU Svätý Kríž.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Košo Rastislav.

Ospravedlnení:  Jaroslav Španko, Kasanický Jozef

Neospravedlnený: Kubáň Ján.

Revízna komisia- nikto

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Ospravedlnený: Ing. Kasanický Jozef

Hostia-  Vladimír Bruncko

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 02.10.2017 o 19.00 hod. :

 

Predseda PS Sv. Kríž, Ťa pozýva na Výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutoční v pondelok 27.11.2017 o 18.00 hod v priestoroch OU Svätý Kríž.

Program:

1.      Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2.      Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

3.      Lesohospodárska činnosť. / vyhodnotenie roka Košo, Repa /

4.      Nájomné zmluvy / Repa /

5.      Rôzne

6.      Uznesenie

7.      Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5         PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

 

1. - 05.01.2017 Výpis z účtu za rok 2016

2. - 09.01.2017 Kováč Marek- cenová ponuka na ťažbu dreva

3. - 18.01.2017 National Pen- cenová ponuka na perá

4. - 18.01.2017 Húleková Ľudmila- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

5. - 18.01.2017 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2017- starý urbár.

6. - 30.01.2017 Ing. Gašinec- fa za OLH r. 2016 (14,40€)

7. - 30.01.2017 Ing. Skubíková- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

8. - 27.02.2017 Repa Igor- potvrdenie o zaplatení za el. prípojku (10€)

9. - 08.03.2017 Repová Zuzana- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

10.-20.03.2017 OR Hasičského zboru- Usmernenie proti požiarom

11.-20.03.2017 Repa Igor- Žiadosť o výrub nebezp. stromov pri chate

12.-21.03.2017 Šimko Stanislav- Žiadosť o prenájom pozemku na rybník

13.-21.03.2017 PZ Chabenec- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

14.-21.03.2017 PZ Siná- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

15.-10.04.2017 Staroň Pavol- Ponuka na odpredaj svojich podielov- 1,5€/m2

16.- 11.04.2017 Darovacia zmluva Uličná Eva v prospech Lukáš Skubík /Urbár/

17.-13.04.2017 Objednávka na vysporiadanie podielu v snežnej jame- PS Mošnica

18.- 24.04.2017 Danka Urbanová- Žiadosť o pozemok pod chatu z r. 2013

19.- 02.05.2017 Hollý Ivan- Žiadosť o samovýrub stromov na pridelenom pozemku

20.- 03.05.2017 Feketík Vladimír- Žiadosť o prenájom urbárskych pozemkov

21.- 05.05.2017 Tatraforest- fa za Vaztak 10EC- ochrana proti škodcom 65,09€

22.- 11.05.2017 Skubík Juraj- Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy

23.- 11.05.2017 Antoška Pavel- Darovacia zmluva od matky- Urbár

24.- 11.05.2017 Antoška Pavel- Doklad o zavkladovaní na jeho osobu- Urbár

25.- 23.05.2017 Kohútová Emília- Splnomocnenie na II. Valnú hromadu

26.- 24.05.2017 Vladimíra Šimková- fa za sadenie a sadenice- 855€

27.- 15.06.2017 Chat. osada pod Dobákom OZ- Oznámenie o vzniku a splnomocnenie

28.- 23.06.2017 Ing. Arch. Nezval- Žiadosť o prenájom pozemkov

29.- 06.07.2017 Šimková Vladimíra- fa za vyžíňanie stromkov- 880€

30.- 18.07.2017 Zaťko Michal- Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy

31.- 21.07.2017 PZ Siná- Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov

32.- 21.07.2017 Bubniak Jozef- Vklad do katastra PS Sv. Kríž- podielnik

33.- 25.07.2017 Ing. Mariana Padilla Pagan- Žiadosť o prístupovú cestu

34.- 24.08.2017 Hollý Ivan- Žiadosť o výrub dreviny- pod chatu

35.- 24.08.2017 Kubáň Peter- Žiadosť o výrub dreviny- pod chatu

36.- 09.09.2017 Droppa Marián- Ponuka na odpredaj podielov 1€/m2

37.- 11.09.2017 Webnode- Fa za predĺženie platnosti domény (45,55€)

38.- 21.09.2017 Kubáň Peter- Oznam vzdania sa poz. pod chatu v prospech J. Bubniaka

39.- 02.10.2017 LTZVL- Pozvánka na snem 9.10.2017 o 12.00

40.- 03.10.2017 PZ Siná- Zmluva o užívaní PZ Siná

41.- 03.10.2017 Poradca s.r.o- Fa za publikáciu- nebola objednávka- 11,30€

42.- 03.10.2017 Bohušová Jarmila- Ponuka na odpredaj podielov- 1.000€

43.- 20.10.2017 LTZVL- Dotazník

44.- 31.10.2017 Šimková Vladimíra- fa za vyžínanie okolo stromkov- 880€

45.- 14.11.2017 OU LM živn. Odbor-Začatie kol. Konania- Gašpar vodovod

46.- 14.11.2017 Nezbedová Eva- Žiadosť o pozemok pod chatu

47.- 14.11.2017 Šimková Vladimíra- fa za ochranu cervakolom- 704,40€

48.- 16.11.2017 LTZVL- Pozvánka na náhradný snem 22.11.2017

49.- 27.11.2017 Spoločný stav. Úrad LM- Kovalčík- začatie územného konasnia

 

3. Lesohospodárska činnosť  /Repa /- vyžínať bol Šimko, už baj poslal faktúru a treba to ísť prebrať. Droppa Zdeno povedal, že to bol pozrieť a, že nie je spokojný s výžinom. Jedná sa o 8 Ha vyžínania a tú istú výmeru ochrany Cervakolom. Okrem toho robil 3 Ha výžinu a ochrany Košo. Cenu má 20% nižšiu ako Šimko. Ďalej vyťažil a naskládkoval 34,76m3 drevnej hmoty s Dikaszom a Palkom. Treba ho už len odviezť

4.  Rôzne- Bruncko Vladimír- pozemok, pri ev. kostole má pozemok Mariana Matejková, kde si chce postaviť chatu. Požiadali obec o záväzné stanovisko. Posledná výzva bola na prístupovú cestu a obec si stanovila podmienku na vybudovanie cesty. Požiadal o nejaký spôsob na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o používaní tejto cesty. Zdeno Droppa mu vysvetlil, že PS požaduje cestu budovať stredným výhonom, ponechať 1,5m medzeru medzi pozemkami a cestou na vybudovanie inžinierskych sietí. Vladimír Bruncko však povedal, že či má PS nejaký projekt na cestu. Repa Štefan mu odpovedal, že PS Sv. Kríž nemá projekt, že ho treba urobiť. Tomčík Pavol sa opýtal, či by p. Bruncko bol ochotný tento projekt na objednávku PS Sv. Kríž vybaviť. Vladimír Bruncko odpovedal, že dajú teda zamerať cestu budú na tom pracovať. Napíšu na obec list o tom, či takáto cesta postačuje.

Zdeno Droppa kritizoval rozbíjanie prístupovej cesty ku chatám strojmi Ivana Gašinca. Treba mu dohovoriť.

Repa Štefan hovoril o tom, že Nájomné zmluvy pre starých chatárov má hotové

 

5. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

 

6. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že dátum ďalšieho stretnutia bude oznámený pozvánkou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 27.11.2017 o 19,30

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode