Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 28.08.2017 o 19.00 v miestnosti urbáru.

12.09.2017 08:53

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 28.08.2017 o 19.00 v miestnosti urbáru.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr.  Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno,  Kubáň Ján.

Ospravedlnený: nikto 

Neospravedlnení: Španko Jaroslav, Košo Rastislav.

Revízna komisia- Kubáň Peter

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Ospravedlnený: Ing. Kasanický Jozef

Hostia-  nikto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schôdze Výboru PS Svätý Kríž, dňa 28.08.2017 o 19.00 hod. :

 

Program:

1.      Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2.      Došlá a vyšlá pošta. / Tomčík /

3.      Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru /Repa/

4.      Žiadosti členov PS / Repa /

5.      Lesohospodárska činnosť,  /Košo /.

6.      Rôzne

7.      Uznesenie

8.      Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/- stretnutie otvoril Mgr. Pavol Tomčík, oboznámil s navrhovaným programom schôdze, požiadal o prípadné doplnenie programu a dal hlasovať o programe.

 

Prítomní:  5         ZA:   5          PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

2. Došlá a vyšlá pošta/Tomčík/

Mgr. Pavol Tomčík informoval o knihe došlej pošty od poslednej schôdze:

 

1. - 05.01.2017 Výpis z účtu za rok 2016

2. - 09.01.2017 Kováč Marek- cenová ponuka na ťažbu dreva

3. - 18.01.2017 National Pen- cenová ponuka na perá

4. - 18.01.2017 Húleková Ľudmila- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

5. - 18.01.2017 Liptovské zdr. Tatr. Lesov- fa na čl. príspevok na rok 2017- starý urbár.

6. - 30.01.2017 Ing. Gašinec- fa za OLH r. 2016 (14,40€)

7. - 30.01.2017 Ing. Skubíková- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

8. - 27.02.2017 Repa Igor- potvrdenie o zaplatení za el. prípojku (10€)

9. - 08.03.2017 Repová Zuzana- Žiadosť o pridelenie pozemku pod chatu

10.-20.03.2017 OR Hasičského zboru- Usmernenie proti požiarom

11.-20.03.2017 Repa Igor- Žiadosť o výrub nebezp. stromov pri chate

12.-21.03.2017 Šimko Stanislav- Žiadosť o prenájom pozemku na rybník

13.-21.03.2017 PZ Chabenec- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

14.-21.03.2017 PZ Siná- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľovné účely

15.-10.04.2017 Staroň Pavol- Ponuka na odpredaj svojich podielov- 1,5€/m2

16.- 11.04.2017 Darovacia zmluva Uličná Eva v prospech Lukáš Skubík /Urbár/

17.-13.04.2017 Objednávka na vysporiadanie podielu v snežnej jame- PS Mošnica

18.- 24.04.2017 Danka Urbanová- Žiadosť o pozemok pod chatu z r. 2013

19.- 02.05.2017 Hollý Ivan- Žiadosť o samovýrub stromov na pridelenom pozemku

20.- 03.05.2017 Feketík Vladimír- Žiadosť o prenájom urbárskych pozemkov

21.- 05.05.2017 Tatraforest- fa za Vaztak 10EC- ochrana proti škodcom 65,09€

22.- 11.05.2017 Skubík Juraj- Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy

23.- 11.05.2017 Antoška Pavel- Darovacia zmluva od matky- Urbár

24.- 11.05.2017 Antoška Pavel- Doklad o zavkladovaní na jeho osobu- Urbár

25.- 23.05.2017 Kohútová Emília- Splnomocnenie na II. Valnú hromadu

26.- 24.05.2017 Vladimíra Šimková- fa za sadenie a sadenice- 855€

27.- 15.06.2017 Chat. osada pod Dobákom OZ- Oznámenie o vzniku a splnomocnenie

28.- 23.06.2017 Ing. Arch. Nezval- Žiadosť o prenájom pozemkov

29.- 06.07.2017 Šimková Vladimíra- fa za vyžíňanie stromkov- 880€

30.- 18.07.2017 Zaťko Michal- Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy

31.- 21.07.2017 PZ Siná- Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov

32.- 21.07.2017 Bubniak Jozef- Vklad do katastra PS Sv. Kríž- podielnik

33.- 25.07.2017 Ing. Mariana Padilla Pagan- Žiadosť o prístupovú cestu

34.- 24.08.2017 Hollý Ivan- Žiadosť o výrub dreviny- pod chatu

35.- 24.08.2017 Kubáň Peter- Žiadosť o výrub dreviny- pod chatu

 

 

Výbor si vypočul správu o došlej pošte a vyjadril sa k bodu:

30.- Výbor PS Svätý Kríž musí najskôr vypovedať zmluvu s Agro Racio, ktorá platí do 31.12.2018 a následne osloví všetkých žiadateľov na pohovor a cenové ponuky.

31.- 3.8.2017 sa štatutári zúčastnili stretnutia vlastníkov v PZ Siná a dohodli ceny za les 1,5€ za HA lesa a 0,80€ za TTP.

33.- Výbor navrhuje nasledovný postup: Stavebník na svoje náklady zameria cestu podľa požiadaviek PS Svätý Kríž a to v ľavej časti výhonu v smere od Svätého Kríža, tak aby medzi súkromným pozemkom a cestou zostal voľný pozemok 1,5m široký, slúžiaci na inžinierske siete a vybuduje sypanú spevnenú plochu, ktorá bude slúžiť stavebníkovi ako prístupová cesta k jeho súkromnému pozemku v dĺžke od asfaltovej cesty po koniec pozemku žiadateľa.

 

34. a 35. Výbor berie na vedomie žiadosti členov PS Svätý Kríž a súhlasí s výrubom drevín.

 

Prítomní:  5         ZA:   5          PROTI:  0       ZDRŽAL SA:  0

 

3. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru /Repa/

- 27.07.2017 po vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bola vykonaná inventúra požiarneho náradia v požiarnej zbrojnici vo Svätom Kríži a komisia v zložení Mgr. Tomčík Pavol a Ing. Mária Skubíková konštatovala, že materiál je kompletný podľa zakúpenia a pripravený do prípadného zásahu.

 

4. Žiadosti členov PS / Repa- okrem doterajších žiadostí neboli žiadne.

 

5. Lesohospodárska činnosť  /Košo /- Keďže Košo nebol prítomný, tento bod výbor neprerokovával.

- Repa a Droppa sľúbili, že pôjdu pozrieť a dohodnú sa, či sa bude vyžínať.

- Tomčík hovoril, že treba zaplatiť Šimkovi za vyžínanie pravej strany pri odbočke na kostol. Výbor poveril predsedu  dohodnúť sumu.

 

6. Rôzne-

 

7. Schválenie uznesenia- neschvaľovalo sa žiadne uznesenie

 

8. Záver- Predseda  poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude v mesiaci september. Presný dátum bude oznámený pozvánkou.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 28.08.2017 o 20,45

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode