Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 30.3.2015 o 17.00

08.04.2015 14:28

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 30.3.2015 o 17.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Košo Rastislav,

Mgr. Tomčík Pavol, Ing. Mária Skubíková, Ján Kubáň

Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický, Milan Matejka

Hostia- Nikto

Program na výborovú schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 30.3.2015 t.j. v pondelok o 17.00 hod vo Svätom Kríži:

PROGRAM:

1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia / Repa, /

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /

3. Lesohospodárska činnosť / Košo /

4. Rôzne- Výrub stromov pod cestu a plánované chaty /Košo, Repa/

- Baďová Želmíra- vyplatenie divident /Skubíková, Matejka/

- ďalšie...

5. Určenie úloh

6. Záver

1. Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal hlasovať kto je za program, ktorý bol prečítaný

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Následne odovzdal slovo predsedovi spoločenstva.

2. Štefan Repa - PLNENIE ÚLOH Z MINULÉHO OBDOBIA- informoval o tom, že

- Odovzdal Daňové priznanie za PS Svätý Kríž vo štvrtok- nebude sa platiť daň.

- Poďakoval všetkým, čo sa zúčastnili brigády v miestnosti PS Sv. Kríž (Droppa Zd.,

Repa Št., Tomčík P., Kubáň J. st., Skubíková M., Košo R.)

- Oboznámil so skutočnosťou, že Glut bol zamerať cestu smerom na kostol od chát. Budú sa rúbať iba stromy, ktoré sú v úseku, kde bude cesta. Starý výbor totižto nepodal na Obec žiadnu žiadosť o výstavbu nových chát a neoznámil túto skutočnosť ani na Životné prostredie a nespracoval ani žiadnu Urbanistickú štúdiu. Z tohto dôvodu nám nemala Obec na základe čoho vyhovieť v žiadosti o výrub pod nové chaty. Navrhol vyvolať stretnutie s ing. Pavlíkom, ktorý nám určí ďalší postup a s niektorými zástupcami záujemcov o výstavbu chát, ktorí chcú čo najskôr stavať. (Hrbčová, Kasanický, Králik, Fronko, Slačková...). Poveril Pavla Tomčíka, aby to dohodol.

T: do 10.4.2015 Z: Tomčík

- Pri kontrole a výpočte dividend pre Baďovú Želmíru došla komisia (Matejka M., Skubíková) na nezrovnalosti, na základe ktorých sa zatiaľ nebudú vyplácať. Pri zápise dedičstva nedošlo podľa všetkého k vymazaniu starého vlastníka.

- Oboznámil, že starým chatárom rozposlal listy, kde ich oboznámil o zmene názvu spoločenstva a zmene účtu na platenie nájmu..

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /- Eva Slačková, rod. Líšková doručila Darovaciu zmluvu od svojho otca Jána Líšku

3. Lesohospodárska činnosť /Košo/- Výrub stromov pod cestu zabezpečí Košo. V roku 2015 sa vysadí cca 7.000 stromkov za cca 2.600€ aj s prácou. Ceny sú tie isté, ako v r. 2014. Zalesníme cca 2 Ha.

- O 18,00 prišiel Zdeno Droppa

- O 18,10 prišiel Jaroslav Španko

4. Rôzne

- Tomčík- informoval o ponuke na uskladnenie posypového piesku z ciest. Navrhol skládku pri transformátore pri Matejkovej chate, tam, kde sa skladuje drevo. Jednalo by sa o väčšie množstvo a tento by sa použil na úpravu ciest. Požiadal o hlasovanie a vyslovenie súhlasu k tomuto postupu:

PRÍTOMNÍ: 7 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1

- Skubíková- informovala, že jej treba hotovosť. Navrhla cca 300€

PRÍTOMNÍ: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

- Repa Št.- informovala, že je potrebné spracovať materiál na podanie dane z nehnuteľností a štatutári to musia podať na Obec. Rozdelili si to so Špankom približne na polovice.

T: do 15.4.2015 Z: Španko, Repa

- Matejka M.- pýtal sa, ako je to s SPF v Chrasti? Repa Št. ho informoval, že v r. 1967 sa nejakým divným spôsobom časť prepísala na cirkev. Nevie to celkom presne vysvetliť, musel by pozrieť do papierov. Tomčík ho informoval, že parcela, ktorá bola zakreslená a vyčlenená s jediným majiteľom SPF už zmizla a SPF je už iba podielnikom.

- Repa Št.- vyzval Španka J., aby doniesol od JUDr. Kiapeša chýbajúcu dokumentáciu- LV 450, pretože po vrátení od neho chýba akurát tento šanon.

T: do 15.4.2015 Z: Španko

5. Záver- následne predseda schôdzu ukončil.

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 13.4.2015 t.j. pondelok o 18.00

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 30.3.2015 o 20,00

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode