Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 5.10.2015 o 18.00

06.10.2015 08:59

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 5.10.2015 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: Španko Jaroslav

Revízna komisia- Kubáň Peter,

Neprítomní: Matejka M., Repa J., Ing. Kasanický Jozef

Hostia- nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 5.10.2015 o 18.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

2. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia /Repa/

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

4. Závery z Valnej hromady, príprava ďalšej Valnej hromady vo štvrtok /Repa/

5. Lesohospodárska činnosť /Košo/

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

1. Otvorenie- Otvoril Pavol Tomčík, oboznámil o navrhovanom programe a dal hlasovať o ňom hlasovať.

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

2. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia /Repa/

- treba vymerať tie pozemky pod chaty. Stále sa to nezrealizovalo. Tomčík povedal, že mu povedal Matejka Milan, že je to pomerané dobre v minulosti. Predseda s tým súhlasil.

- Jozef Kasanický mu doručil list, v ktorom sa vzdáva funkcie predsedu Dozornej rady a člena Dozornej rady.

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík / - oboznámil s došlou poštou podľa zoznamu:- 23.9.2015 Okresný súd Žilina (potvrdenie o tom, že Urbár nie je v likvidácii)

- 23.9.2015 Colný úrad Žilina (Potvrdenie, že Urbár nemá podĺžnosti)

- 29.9.2015 Národné lesnícke centrum (Vyjadrenie k súladu činnosti realizácie projektu)

- 30.9.2015 K- Centrum (Faktúra 1.200€ za manažment projektu na lesohosp. Činnosť)

- 1.10.2015 Spoločný obec. Úrad LM (Oznámenie o termíne kolaudácie Mgr. Tomčík)

- 1.10.2015 Spoločný obec. Úrad LM (Oznámenie o termíne kolaudácie Ing. Pavlík)

 

4. Závery z Valnej hromady, príprava ďalšej Valnej hromady vo štvrtok /Repa/- Ďalšiu Valnú hromadu treba zvolávať v máji a posielať listy. Predseda to sľúbil ľuďom. Vo štvrtok o 16.00 príde na ďalšiu Valnú hromadu predseda určite. Príde aj Skubíková a Kubáň Ján. Správu DR prečíta predseda spoločenstva.

5. Lesohospodárska činnosť /Košo/ - od poslednej schôdze sa nič nezmenilo. Cervakolkupi Gašinec a posunie to na Urbár. Pílenie je tiež dohodnuté na október. Píliť bude Dikasz. Predseda im dá objednávky. Ceny budú také ako vlani.

6. Rôzne- Repa- oboznámil o Projekte, na ktorom Výbor PS Svätý Kríž pracuje. Je to v hodnote 126.320€ a platí do roku 2020. Náklady na projekty boli doteraz cca 900€.

- Výbor sa zaoberal listom Kasanického, že sa vzdáva predsedu DR. Matejka Milan a Kasanický Jozef boli za to, aby túto funkciu prevzal Kubáň Peter a ten s tým súhlasil. Kasanický zostáva naďalej členom DR.

7. Diskusia- Repa- treba pripraviť novú zmluvu pre Agro-Racio, urgovať odpratanie nepoužívaného ostnatého drôtu z oplôtkov.

8. Uznenie- nie je

9. Záver- Predseda poďakoval za účasť a rozlúčil sa. Ďalšia schôdza bude 9.11.2015 o 18.00 hodine

Hlasovali za to aby to štatutári podpísali:

PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

7. Záver.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 5.10.2015 o 20,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode