Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 7.9.2015 o 19.00

08.09.2015 08:43

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 7.9.2015 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján,

Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Košo Rastislav

Ospravedlnený: Španko Jaroslav

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Kubáň Peter

Neprítomní: Ing. Kasanický Jozef, Repa J.

Hostia- nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 24.8.2015 o 19.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia. / Repa, /

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /

3. Lesohospodárska činnosť /Košo, /

4. Valná hromada rozdelenie úloh.

5. Rôzne, určenie úloh.


 

1. Otvorenie- Schôdzu otvoril Pavol Tomčík a dal hlasovať o programe.

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

2. Schôdza pokračovala riešením plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia.. Predseda spoločenstva Ing. Repa, spomenul, že všetky nájmy za chaty boli zaplatené.

-Španko Jaroslav mal dohodnúť s Agro- Racio demontáž oplôtkov a požiadať o vydanie majetku PS Svätý Kríž pod dvorom Agro Racia. Španko to neriešil.

-.Zameranie pozemkov okolo chát sa posúva do 3. októbra.

Z: Repa, Droppa, Tomčík, Matejka, Hollý

- Ku 31.8.2015 je stav na bežnom účte 41.537,41€

- p. Miksová- učtovníčka urobila Účtovnú uzávierku a tá bude prečítaná aj na Valnej hromade

- Valná hromada- je v podstate pripravená

- Výbor sa dohodol, že treba vyvesiť na úradnej tabuli, program Valnej hromady, zavesiť ho na web stránku , poslať maily a vyhlásiť v miestnom rozhlase.

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík / - oboznámil s došlou poštou podľa zoznamu. Faktúru odovzdal predsedovi na preplatenie a kópiu uložil do došlej pošty. Je to faktúra na Verejné obstarávanie od firmy z Veľkého Lipníka.

- bolo zvolané sedenie k vodovodu ku chatám (Števlík) v časti poniže kostola. Zúčastnil sa ho za PS Tomčík.

4. Lesohospodárska činnosť – Košo in formoval, že treba ošetriť stromky Cervakolom proti ohryzu do začiatku zimy.- oslovíme s touto požiadavkou Šimka.

Hlasovali za: PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

- Košo informoval že založili sa tri feromóny- máme ich už 6ks.

- Tomčík znovu apeloval aby sa na krajoch z východnej strany- okolo chát a na miestach kde majú stáť nové chaty vyrúbali sucháre.

- Droppa sa bol prejsť po chrasti a povedal, že stromky sa oživili až teraz po dažďoch. Hrozilo vyschnutie.

5. Rôzne- Valná hromada: Pozvánka na Valné zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách


 

Výbor Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.

97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvach v platnom znení zvoláva na deň

26. septembra 2015 /sobota/ o 14,00 hod. do Kultúrneho domu obce Svätý Kríž

I. čiastkové zhromaždenie vlastníkov a 8. októbra 2015 /štvrtok/ o 16.00 hod. Do zasadačky OU Svätý Kríž

II. čiastkové – zhromaždenie vlastníkov s nasledovným programom:

1, Otvorenie – oboznámenie s programom

2, Voľba komisii - /mandátnej, návrhovej a volebnej/

3, Schválenie programu


 

4, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady

5, Návrh plánu činnosti spoločenstva pre rok 2015/2016

6, Rôzne

7, Diskusia

8, Uznesenie

9, Záver

Návrh: Mandátová komisia: Ing. Skubíková Mária- predseda

- Kubáň Peter, Kubáň Ján, Košo Rastislav- členovia

Návrhová komisia: Španko Jaroslav- predseda

- Droppa Zdeno, Matejka Milan- členovia

Volebná komisia: MUDr. Hrbčová Elena- predseda

- doplníme priamo na schôdzi

Zapisovateľ: Mgr. Pavol Tomčík

-Aparatúru z obce a žiadosť na Obec treba dať o sálu.

- Treba zabezpečiť Minerálku, párky,


 

7. Záver- predseda prítomnýcm poďakoval za účasť a schôdzu 20,45 ukončil

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 7.9.2015 o 20,45

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 


 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode