Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 8.6.2015 o 19.00

10.06.2015 07:40

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 8.6.2015 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Tomčík Pavol, Košo Rastislav, Ing. Skubíková Mária,

Ospravedlnený: Španko Jaroslav (Tomčíkovi, Repovi)

Neospravedlnený: Ján Kubáň, Droppa Zdeno.

Revízna komisia- nikto

Neprítomní: Kasanický, Kubáň Peter, Matejka M., Repa J.

Hostia- nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 8.6.2015 o 19.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otvorenie /Tomčík/

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /

3. Program rozvoja vidieka- oboznámenie o výsledku stretnutia v BB / Repa, Tomčík, /

4. Rôzne,

5. Určenie úloh.

6. Záver

1. Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal hlasovať kto je za program, ktorý bol prečítaný

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 4 ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Následne odovzdal slovo predsedovi spoločenstva.

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /

- prišla ponuka na odpredaj svojho podielu. Jedná sa o ponuku na odkúpenie podielu o celkovej výmere: 909,00m2 za cenu 1,50€/m2 od podielnika Vladimír Staroň, 032 11 Svätý Kríž č. 135. Výbor túto informáciu zobral na vedomie.

3. Štefan Repa – Oboznámil s výsledkom stretnutia s pracovníkom zodpovedným za eurofondy v rámci projektu rozvoja vidieka. Boli v B. Bystrici spolu s P. Tomčíkom a dojednali nasledovné: Boli nám ponúknuté dve možnosti na zhotovenie cesty. Lesná cesta za spoluúčasti PS Sv. Kríž 20% a Požiarna cesta bez spoluúčasti PS Sv. Kríž. Rozhodli sme sa pre Požiarnu cestu. Mala by ísť od evanjelickeho kostola akončiť by mala pri Kšiňanovej chate, alebo až pri odbočke ku chate bývalých ŠM.

- druhý projekt je na zalesňovanie a obnovu lesa, výsadbu, ochrane proti škodcom. Výbor sa dohodol, že podporuje obidva projekty

Hlasovali za obidva projekty: PRÍTOMNÍ: 4 ZA: 4 PROTI: 0

4. Rôzne- Tomčík informoval o stretnutí s Baďovou. Ona sa teda rozhodla, že dividendy nechce.

5. Určenie úloh:

1. Spolupracovať s geodetmi pri vymeriavaní cesty

T: Počas celého zameriavania Z: Tomčík

2. Vybavovať stavebné povolenie a všetky podklady na realizáciu projektu Požiarna cesta

T: do 18.9.2015 Z: Repa, Španko, Tomčík, Skubíková

3. Pripravovať podklady na druhý projekt zalesňovania a ochrany

T: do 18.9.2015 Z: Košo, Gašinec, Repa, Španko

6. Záver- následne predseda schôdzu ukončil.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 8.6.2015 o 20,00

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode