Zápisnica zo stretnutia členov Výboru Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž s dotknutými chatármi za účelom vytýčenia hraníc pozemkov geodetom priamo v teréne, Dňa: 21.09.2016 o 11.00 v Chatovej oblasti Stránska chrasť.

29.09.2016 08:48

Zápisnica zo stretnutia členov Výboru Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž s dotknutými chatármi za účelom vytýčenia hraníc pozemkov geodetom priamo v teréne,

Dňa: 21.09.2016 o 11.00 v Chatovej oblasti Stránska chrasť.

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Mgr. Pavol Tomčík, Španko Jaroslav.

Revízna komisia- nikto

Hostia- pp. Antoška, Antošková, Repa I., ing. Repa D., ing. Glut- geodet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

  1. Dohodnutie hraníc pozemkov v teréne pre chatárov Repa I., Repa D., Antoška P., Vitáliš J.

  2. Záver

 

Program:

1. Dohodnutie hraníc pozemkov v teréne pre chatárov Repa I., Repa D., Antoška P., Vitáliš J. / Repa /- stretnutie otvoril podpredseda spoločenstva Jaroslav Španko. Oboznámil spolu s Mgr. Tomčíkom prítomných s účelom stretnutia a spôsobom akým sa bude postupovať pri postupnom vyriešení sporných hraníc.

1. Ing. Repa Dušan - Igor Repa geodet vytýčil hranicu medzi týmito dvoma pozemkami nasledovne: Repa Igor má severovýchodnú hranicu cca 3,5m od svojej chaty- takmer rovnobežne s chatou a tak aj susedí s p. Vitálišom až k vode. Na hranici s Dušanom Repom si presne stanovili spoločne bod, ktorý následne geodet vyznačil a od neho sa pozemok Igora Repu zužuje a smeruje k elktroskriniam. Tie budú na pozemku Dušana Repu a odtiaľ ide kolmo na hlavnú prístupovú urbársku cestu. Šírka prístupovej cesty sa dohadovala od 2,5-3m, podľa toho ako zameria geodet. Od rozvodných elektroskríň hranica Igorovho Repovho pozemku smeruje k chate Staroňovcov. O pozemok medzi prístupovou cestou- hranicou zameraného svojho pozemku Igor Repa nemá záujem a nájomné zaň platiť nechce. na hranici svojich pozemkov a na prístupovej ceste k ich pozemkom, ktorá bude patriť Igorovi Repovi a on mu po nej povolí prechod k jeho pozemku. Repa Igor si dá cestu riadne zamerať a bude platiť za ňu nájom. Dá si ju na vlastné náklady aj vysypať.

2. Ing. Repa Dušan – p. Vitáliš – pretože p. Vitáliš nebol prítomný napriek pozvaniu, rozhodlo sa bez neho nasledovne: Hranica medzi týmito dvoma účastníkmi konania bude nasledovná- násyp, alebo kopček bude na pozemku Ing. Repu Dušana a bude si zaň riadne platiť nájom, hranica teda pôjde spodnou časťou kopčeka na ktorom sú nasadené stromky, pri studni Repu sa pozemok zatočí k vytýčenému bodu(strom) a pokračuje kolmo ku hlavnej prístupovej ceste. Dušan Repa chce západnú hranicu pozemku vyznačiť až po prístupovú cestu. Severnou hranicou Repovho pozemku bude zároveň prístupová cesta p. Vitáliša až od hl. prístupovej cesty- široká 2,5-3m- podľa toho, ako zakreslí šírku geodet v geometrickom pláne. Všetky body boli vyznačené aj priamo v teréne geodetom.

 

3. Antoška Pavel a Vitáliš Ján– pretože p. Vitáliš nebol prítomný napriek pozvaniu, rozhodlo sa bez neho nasledovne: Hranica medzi týmito dvoma účastníkmi konania bude nasledovná- bol vytýčený zlomový bod a od neho bude pozemok rozdelený rovnou hranicou až k potoku. Medzi pozemkom Repu Dušana tesne popri studni bude prístupová cesta p. Vitáliša až od hl. prístupovej cesty- široká 2,5-3m- podľa toho, ako zakreslí šírku geodet v geometrickom pláne. Antoška Pavel si urobí svoju prístupovú cestu od hlavnej prístupovej cesty podľa svojho uváženia, pretože si bude platiť nájomné až po cestu a bude chodiť vlastne po svojom pozemku. Čiže hranicu medzi pozemkom Dušana Repu a p. Antošku bude tvoriť prístupová cesta k chate p. Vitáliša. Za tú si bude platiť aj riadny nájom. Všetky body boli vyznačené aj priamo v teréne geodetom. Pavel Antoška si dohodol aj hranicu so severným susedom p. Tunegom

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 21.9.2016 o 13,30

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode