OZNAMY

 
Výbor Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž pozýva svojich členov
na riadne Zhromaždenie dňa 19. júna 2022 o 14,00 hod. v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Svätom Kríži.
Program:
1. Otvorenie a informácia o programe zhromaždenia
2. Voľby komisií: mandátová, návrhová, skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti výboru a plnení uznesenia za rok 2021
4. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2021
6. Správa lesného hospodára za rok 2021
7. Správa mandátovej komisie
8. Návrh na uznesenie
9. Diskusia, návrhy a pripomienky
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

Pozvánka na stretnutie záujemcov o pozemok pod chatu 11.09.2023 o 18.00 do KD vo Svätom Kríži.

Zvolávame 3. stretnutie žiadateľov o pozemok pod chatu. Zároveň je to aj možnosť pre oficiálne vypovedanie svojej žiadosti od podielnikov. Predseda vytvoreného OZ Stránska chrasť Martin Skubík a zástupcovia Výboru PS Svätý Kríž Vás oboznámia s ďaľším postupom.

Zoznam pozvaných osôb:

1. Robert Šnajdr,
2. Peter Šlauka,
3. Krakovská Eva,
4. Gerek Rudolf,
5. Skubík Lukáš, 
6. Ing. Petrek Martin,
7. Skubíková Alena,
8. Bc. Pethoová Lenka,
9. Skubík Martin,
10. Skubík Milan,
11. Klampferer Martina a Alena Kubová,
12. Ing. Skákala Roman,
13. Rumanský Michal,
14. Skubík Ľubomír,
15. Obrcianová Mariana,
16. Droppa Vladimír,
17. Goryczková Elena,
18. Mgr. Tomlák Peter,
19. Obrcian Branislav,
20. Mgr. Repa Martin,
21. Mgr. Fides Marek,
22. Droppová Marta,
23. Kubáň Ján ml.,
24. PeaDr. Hollá Martina,
25. Mgr. Maruška David,
26. Kubáň Ján st.,
27. Kubáň Štefan,
28. Líška Vladimír,
29. Ing. Kasanický Jozef,
30. Beloritová Iveta,
31. Javúreková Marta,
32. Košo Tomáš,
33. Minárik Peter, 

 

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode