OZNAMY

 
Výbor Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž pozýva svojich členov
na riadne Zhromaždenie dňa 19. júna 2022 o 14,00 hod. v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Svätom Kríži.
Program:
1. Otvorenie a informácia o programe zhromaždenia
2. Voľby komisií: mandátová, návrhová, skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti výboru a plnení uznesenia za rok 2021
4. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2021
6. Správa lesného hospodára za rok 2021
7. Správa mandátovej komisie
8. Návrh na uznesenie
9. Diskusia, návrhy a pripomienky
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

Usmernenie k oploteniu pozemkov:

Výbor PS schválil dňa 1.12.2022 nasledovné usmernenie týkajúce sa oplotenia pozemkov:

 Výbor súhlasí s ohraničovaním svojich prenajatých pozemkov jednotlivým chatárom výhradne výsadbou stromčekov rastúcich bežne v danej oblasti (smrek, borovica, jedľa, borievka...) Ak dôjde k vzájomnej dohode susedov, tak tieto stromčeky môžu byť vysadené na hranici medzi pozemkami.

  • Ak ku takejto dohode nedôjde, musia byť stromčeky vysadené na pozemku záujemcu o tento druh oplotenia a to najmenej 1m od spoločnej hranice. V takomto prípade však musí byť šírka plota smerom k susedovi max. 0,5m a to preto, aby mohol strihať záujemca o oplotenie tento plot zo svojho pozemku.
  • V obidvoch prípadoch je povolená výška stromčekov max. 1,5m. Tieto musí strihať ten, kto stromčeky vysadil.
  • Oplotenie zo stromčekov musí byť vysadené aj od hranice cesty minimálne 2m. Po ostrihaní konárov musí byť voľná plocha na uloženie inžinierskych sietí medzi cestou a oplotením minimálne 1,5m.
  • Za nedodržanie týchto podmienok môže byť uložená porušovateľovi pokuta vo výške 200€ a na jeho náklady môže byť pri opakovanom porušení oplotenie odstránené.

 

 

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode