OZNAMY

 
Výbor Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž pozýva svojich členov
na riadne Zhromaždenie dňa 19. júna 2022 o 14,00 hod. v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Svätom Kríži.
Program:
1. Otvorenie a informácia o programe zhromaždenia
2. Voľby komisií: mandátová, návrhová, skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti výboru a plnení uznesenia za rok 2021
4. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2021
6. Správa lesného hospodára za rok 2021
7. Správa mandátovej komisie
8. Návrh na uznesenie
9. Diskusia, návrhy a pripomienky
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

 

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode