Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 6.10.2014

10.10.2014 10:05

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková

Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický

Hostia- nikto

 

Program schôdze:

 

 1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, finančná situácia PS / Repa, /

 2. Informácie z lesohospodárskej činnosti v Chrasti / Košo /

 3. Príprava a spustenie webovej stránky /  Kasanický - diskusia /

 4. Zhodnotenie brigády zo 4.10 2014

 5. Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát – platby za rok 2014

 6. Zvolanie Valnej hromady

 7. Určenie úloh

 8. Rôzne

 

 

Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal slovo predsedovi spoločenstva.

1. Štefan Repa- doniesol urbársku ciachu(kladivo), ktorá stála cca 74,40 €- bude uložená v miestosti PS, používanie pôvod nej a zároveň používanie novej ciachy je od 4.10.2014. Informoval o prebratí pokladne spoločenstva od p. Špankovej.nakoľko pokladňa bola určená delimitačnou komisiou, že bude patriť nášmu spoločenstvu. V pokladni je hotovosť 459,29 €. Výbor si zvolil svojho pokladníka a to Máriu Skubíkovú, ktorá si celú agendu okolo hotovostnej pokladne preberie od predsedu spločenstva spolu pôjdu za ekonómkou pani Mixovou, kde si dohodnú podmienky spolupráce.

 

Hlasovali: 7 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1

 

- Výbor poveril novú pokladníčku, aby dala dokopy pokladňu tak, aby z nej bolo jasné aj to, kto je dlžný za nájom za chaty.

 

- Kasanický Jozef informoval o odstúpení Stanislava Mičudu (povedal mu to osobne) a písomnom odstúpení z funkcie Ľubomíra Droppu.

 

- Predseda oboznámil o nových priestoroch, do ktorých by sa mala presťahovať kancelária. Je to bývalá knihovňa, ktorú dal OU pre tieto účely vypratať. Výbor poveril jednať Pavla Tomčíka jednať s OU o uzavretí nájomnej zmluvy na tieto priestory na dobu neurčitú. Poveril taktiež Pavla Tomčíka, aby cez SBD zistil koľko bude stáť vymaľovanie miestnosti, následne bude vyhotovená objednávka na tieto práce, aby mohla byť spracovaná faktúra.

 

Hlasovali: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

- Štefan Repa informoval, že boli spolu s J. Špankom ohľadne zmlúv s Agro- Raciom a LVS a.s. za JUDr. Kiapešom a toho poverili jednať s týmito inštutúciami a žiadať o zrušenie platnosti zmluvy s LVS a.s. pre nevýhodné podmienky Dohody o zriadení vecného bremena a vrátiť ju do stavu dlhodobého prenájmu. Zmluvu s Agro Raciom zistiť jej skutkový stav, či bola pôvodná zmluva zrušená, ak áno bude musieť naše spoločenstvo, uzavrieť novú zmluvu s Agro Raciom, prípadným iným záujemcom o dlhodobý prenájom dotknutých parciel.

 

2. Košo- lesohospodárska činnosť- robí sa vyžíňanie, ťažba je ukončená. Predseda žiadal o kontrolu Gašincom. Žiadal, aby sa Gašincovi poslala faktúra a aby ju následne aj zaplatil. Výbor poveril Koša, aby oslovil Stana Šimka o výsadbu stromkov. Predseda požiadal, aby sa to prerokovalo s OLH.

 

3. Príprava a spustenie webovej stránky- stránka je dokončená a spustená www.pssk.webnode.sk. Ak chceme vlastnú doménu, tak treba zaplatiť 20€ na rok. Takto je to zadarmo. Pavol Tomčík vytvorí spoločnú mailovú adresu pssvatykriz@gmail.com.

Jozef Kasanický prisľúbil, že teda urobí doménu a tá bude mať názov www.pssvatykriz.sk

 

4. Zhodnotenie brigády. Brigáda sa uskutočnila 4.10.2014. Účastníci brigády urobili a opravili desať hraničných kopcov čím bola upravená hranica medzi Katolíckou a Trečianovskou Chrasťou. Predseda sa poďakoval za účasť na brigáde.

 

5. Valná hromada

 

Program schôdze 9.11.2014 o 13,30

 1. Otvorenie

 2. Oboznámenie o činnosti Výboru spoločenstva od ustanovujúcej Valnej hromady

 3. Oboznámenie o lesohospodárskej činnosti

 4. Oboznámenie o finančných prostriedkoch spoločenstva

 5. Oboznámenie o výsledkoch delimitačnej komisie pri delení majetku

 6. Oboznámenie o novej web stránke spoločenstva

 7. Oboznámenie členov o stave pozemkov pod chaty, o nových nájomných zmluvách

 8. Voľba nových členov Dozornej rady

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Prijatie Uznesenia

 12. Záver

 13. Priateľské posedenie

 

 

-treba informovať o prinesení mailovej adresy

- treba informovať v pozvánke mailovej adrese

 

. Predseda poďakoval prítomným za účasť.

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 20.9.2014 t.j. pondelok o 18.00

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 6.9.2014 o 21.00

 

Späť

Zápisy z výborových schôdzí

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode